Thuốc thử molybdate 3 Hach 223632 / Hach 223632 Molybdate Reagent, 100 mL MDB
Thương hiệu: HACH
Đánh giá:

Đơn vị tính: Chai

Dung tích: 100ml

Khoảng đo: Lên đến 30 mg/L PO₄

Dùng xác định hàm lượng phốt phát cao (phospho) bằng phương pháp axit amin (phương pháp Hach 8178).

Abdos
Hanna Instruments
3M
Schott
APTAKA
Avantor
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
himedialabs
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
Mi
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa