Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Prolabo

Code Tên sản phẩm Quy cách Hàng tồn
152782J 1-Heptanesulphonic acid sodium salt c/25g 3
20861294 1-Propanol(n-Propanol) c/1 lít 1
20878292 2 - Propanol HPLC c/1 lít 3
20104334 Acid Acetic 100% c/2.5 lít 7
20150231 Acid Ascorbic c/250g 7
20185297 Acid Boric c/1kg 17
20276292 Acid Citric monohydrate c/1kg 1
20318297 Acid Formic c/1 lít 4
20562291 Acid Oxalic c/1kg 5
20657232 Acid Salisylic c/250g 2
20678187 Acid Sulfosalicylic c/100g 5
20700298 Acid Sulfuric c/1 lít 12
21049294 Aluminium Nitrate c/1kg 1
21217295 Ammonium Carbonate c/1kg 2
21305290 Ammonium Dihydrogenphosphate c/1kg 1
21094233 Ammonium Ferrous Sulfate (III) c/250g 3
21252183 Ammonium Fluoride c/100g 15
21276185 Ammonium Molybdate c/100g 5
21455264 Antimony (Sb) 99,5% c/500g 1
22371294 Calcium Lactate c/1kg 2
22642267 Calcium Oxyde c/500g 3
22452237 Calcium Sulfate CaSO4 c/250g 8
21776183 Canada Balsam c/100g 2
2270235 Chlorobenzene c/250ml 5
83626290 Chloroform HPLC c/1 lít 1
23174233 Copper Sulfate c/250g 4
23224293 Cychlohexane AR c/1 lít 1
2094218 Devarda c/100g 3
26931263 Di - Potassium Hydrogen phosphate K2HPO4 c/500g 2
28028298 Di - Sodium Hydrogen phosphate c/1kg 1
23500297 Dimethyl Sulfoxide DMSO c/1 lít 10
23474150 Dimethylglyoxime c/50g 1
20302236 EDTA-Na c/250g 1
20821321 Ethanol c/2.5 lít 77
20821296 Ethanol 99,9% c/1 lít 7
20825290 Ethanol HPLC c/1 lít 1
24403298 Glycine (Acid AminoAcetic) c/1kg 3
24252296 Iron (III) Sulfate c/1kg 1
24960260 Lanthane Oxyde c/500g 1
20847295 Methanol PA c/1 lít 24
25642291 Methyl Ethyl Ketone c/1 lít 17
25652295 Methyl Isobutyl Ketone [MIBK] c/1 lít 11
26185297 N-Pentane c/1 lít 1
24679291 Parafin Oil c/1 lít 8
pH10 pH 10 c/1 lít 1
CTM-TB29 Phenolphthalein c/250g 1
26664293 Potassium Acetate-KN c/1kg 5
26726297 Potassium Carbonate KN c/1kg 1
K-TB05 Potassium Chloride KN c/1kg 1
26789294 Potassium Citrate monohydrate KN c/1kg 1
26776290 Potassium Dichromate K2Cr2O7 c/1kg 6
26936293 Potassium Dihydrogenphosphate-KN c/1kg 1
26915291 Potassium Peroxodisulphate-K2S2O8(date 7/2011) c/1kg 4
27068290 Potassium Sodium L-Tartrate tetrahydrate c/1kg 2
26900186 Potassium Tetroxoiodate(VII)(periodate-KIO4) c/100g 3
27035230 Potassium Thiocyanate - N c/250g 1
31481295 Potassium Thiocyanate 0,1N - KN c/1 lít 1
27199292 Pyridine c/1 lít 3
27250120 Quinine Sulphate c/10g 22
21592154 Silver Sulphate c/50g 5
27739298 Sodium Bromide c/1kg 3
27771290 Sodium Carbonate anhydrous KN c/1kg 2
27849185 Sodium Diethyldithiocarbamate KN c/100g 1
27913234 Sodium Iodide(NaI) c/250g 1
27936233 Sodium Molybdate c/250g 3
28033296 Sodium Phosphate Tribasic [Na3PO4.12H2O] KN c/1kg 1
28065230 Sodium Salicylate c/250g 1
28114296 Sodium Sulfate Na2SO4 c/1kg 6
28172183 Sodium Tartrate KN c/100g 4
27910291 Sodium Thiosulfate KN c/1kg 2
23742260 Tin Chloride KN c/500g 3
28908290 Vaseline White c/1kg 3
28975291 Xylene c/1 lít 127
29088235 Zinc Acetate c/250g 1

Dung môi - 05
Chi tiết

Dung môi - 05