XI LONG ( 62 sản phẩm tìm thấy trong XI LONG )

Sắp xếp theo:
XI LONG
Thương hiệu
Abdos
Hanna
3M
DURAN
APTAKA
PROLABO
OHAUS
Jinhuada( Sơn Đầu)
Sartorius
WHAT MAN
XI LONG
SCHARLAU
HIMEDIA
BIOHALL LABWAVE
TITAN MEDIA
BIOKAR
LABM
Isolab
Fisher Scientific
AHN
Nichiryo LE
SIMAX
BOMEX
CAPP
CHEMSOL
EQUISTIX
BIOLOGIX
ADWA
VITLAB
JIPO - CH SÉT
MERCK
Sigma
KIMBLE
DINLAB- GERMANY
DUKSAN KOREA
CNW TECHNOLOGIES
ACROS
HACH
Alfa
KIAS
Chuẩn Aflatoxins PRIBOLAB
Thương hiệu SOEKS - Máy đo rau củ quả và lọc không khí
THERMO SCIENTIFIC
Compactdry
DECON
Danh Mục Hóa Chất XILONG
STT Tên Sản Phẩm Công Thức Hóa Học Quy Cách
1 1- Napthol   Kg
2 2 - Napthol    
3 1 - Amino - 2 - naphthol - 4 Sunlfonic acid   Kg
4 1,1,2,2 - Tetra Chloro etan   Lit
5 1 - 10 Phenal throlin   Kg
6 Acetaldehyt   Kg
7 Acetamide   Kg
8 Acetic Acid CH3COOH Kg
9 Aceton   Lít
10 Aceton Nitrile   Ml
11 Acid Chrome Blue K   Kg
12 Acid Nitric HNO3 Lít
13 Acid Stearic    Kg
14 Acrylic acid   Lit
15 Active Carbon   kg
16 Aluminum Chlorua AlCL3 Kg
17 Aluminum Oxit Al2O3 Kg
18 Aluminum Nitrat Al(NO3)3 Kg
19 Aluminum Potassium Sunphat   Kg
20 Aluminum Powder Al Kg
21 Aluminum kim loại Al Kg
22 Aluminum Sunphat Al2(SO4)3 Kg
23 Amino Acetic Acid ( Glycin)   Kg
24 Amonium Acetat Nh4CH3COO Kg
25 Amonium cacbonat (nh4)2CO3 Kg
26 Amonium Chlorua NH4Cl Kg
27 Amonium cerium (IV) Sunphat tetrahydrat    
28 Amonium Citrat Basic   Kg
29 Amonium Di Hydro Photphat NH4H2PO4 Kg
30 Amonium Dichromate (NH4)2Cr2O7 Kg
31 Amonium Ferous Sunphat (nh4)2Fe(SO4)2.6H2O Kg
32 Amonium Feric Sunphat   Kg
33 Amonium Florua Nh4F Kg
34 Amonium Hydro Cacbonat   Kg
35 Amonium Hydro photphat (NH4)2HPO4 Kg
36 Amonium Hydroxit NH4OH Lít
37 Amonium Meta Vanadate   Kg
38 Amonium Molypdat   Kg
39 Amonium Nitrat  NH4NO3 Kg
40 Amonium Oxalat   Kg
41 Amonium Per Sunphat (NH4)2S2O8 Kg
42 Amonium Sunphat (NH4)2SO4 Kg
43 Amonium Sunphit (nh4)2S Lit
44 Amonium thio Cyanat Nh4SCN Kg
45 Anilin   Lít
46 Anhydric Phthalic   Kg
47 Anhydrous Ancohol - Ethanol   Lít
48 Antimony potassium Tartrate   Kg
49 Ascobic Acid C6H8O6 Kg
50 Barium Chlorua BaCl2 Kg
51 Barium Cacbonat BaCO3 Kg
52 Barium Hydroxit Ba(OH)2 Kg
53 Barium Nitrat Ba(NO3)2 Kg
54 Barium Sunphat BaSO4 Kg
55 Benzal dehyd   Kg
56 Benzen C6H6 Lit
57 Benzoic Acid   Kg
58 Benzotriazo   Kg
59 Benzyl Alcol   Lit
60 Bismut Sub Nitrat   Kg
61 Boric Acid H3BO3 Lit
62 Boromocresol Green   Kg
63 Bromo Phenol Blue   Kg
64 Bromo Thymol Blue   Kg
65 Bromua Br Lít
66 Butyl Acetat CH3COOC4H9 Kg
67 Calcein   Kg
68 Cacbon Di sunfua   Kg
69 Cancium Cacbonat CaCO3 Kg
70 Cadium Chlorua CdCl2 Kg
71 Cadimi Sunphat Cd SO4 Kg
72 Cadiminum Nitrat Cd(NO3)2 Kg
73 Cancium Chlorua (Khan) CaCl2 Kg
74 Cancium Chlorua .H2O   Kg
75 Cancium Florua CaF Kg
76 Cancium Hydroxit Ca(OH)2 Kg
77 Cancium Metal Ca Kg
78 Cancium Nitrat Ca(NO3)2 Kg
79 Cancium Oxit CaO Kg
80 Cancium Photphat Ca2(PO4)3 Kg
81 Cancium Sunphat CaSO4 Kg
82 Carmine   Kg
83 Chlorofoc  CHCL3 Lit
84 Chloro Benzen C6H5CL Lít
85 Chrom oxit Cr2O3 Kg
86 Chromic Acide CrO2 Lit
87 Chromium Tri oxit   Kg
88 Chrom III Chloride CrCL3 Kg
89 Chrom Nitrat   Kg
90 Citric Acid C6H8O7 Lít
91 Cobalt Cacbonat   Kg
92 Cobalt Chlorua CoCl2 Kg
93 Cobalt Nitrat Co(NO3)2 Kg
94 Cobalt Sunphat CoSO4 Kg
95 Congo red   Kg
96 Copper I Chlorua  CuCl Kg
97 Copper II Chlorua CuCl2 Kg
98 Copper II Oxide CuO Kg
99 Copper Nitrat Cu(NO3)2 Kg
100 Copper Powder   Kg
101 Copper Sunphat khan   Kg
102 Copper Sunphat.H2O CuSO4 Kg
103 Cyclo hexan   Lít
104 Cylo Hexanon   Lit
105 Dextrin   Kg
106 Di Amonium Hydrogen Citrate   Kg
107 Di Butyl phthalat   Kg
108 Di Chloro ethan C2H4CL2 Lít
109 Di Chloromethan ( Methylen Chloride) CH2CL2 Lít
110 Di Ethanol Amin   Lit
111 Di Ethyl Amin   Kg
112 Di Ethylen glycol   LÝt
113 Di methyl amino Benzal dehyt   Kg
114 Di Methyl Formanide   Kg
115 Di Methyl Sunfua oxit (CH3)2SO Lit
116 Di Phenyl amin   Kg
117 Di Sodium hydro photphat. H2O Na2HPO4 Kg
118 Eosin Y   Kg
119 Ethanol Amin   Lít
120 Ether Ethylic(diethyl eter)   Lit
121 Ether Petrol 30 - 60   Lít
122 Ether Petrol 60 -  90   Lit
123 Ethyl Acetat   Kg
124 Ethylen Di amine   Kg
125 Ethylen Glycol C2H6O2 Kg
126 Erio Chrome black   Kg
127 Feric Chlorua FeCl3 Kg
128 Feric oxit Fe2O3 Kg
129 Ferous Chlorua FeCl2 Kg
130 Ferous Nitrat Fe(NO3)2 Kg
131 Feric Nitrat Fe(NO3)3 Kg
132 Ferrous Sunphat FeSO4 Kg
133 Ferrous III Sunphat Fe2(SO4)3 Kg
134 Ferous Sunphua FeS Kg
135 Fluoreson   Kg
136 Focmalin   Lít
137 Formic Acid   Lít
138 Fuchsin basic   Kg
139 Fuchsin Acid   Lít
140 Gelatin   Kg
141 Gentian Violet   Kg
142 Giem sa   Kg
143 Glucoza   Kg
144 Glycerin   Ml
145 Hexamethylen Tetramin   Kg
146 Hydro Chloric Acid HCL Lít
147 Hydro Floric Acid