Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

DUNG DỊCH CHUẨN

STT Tên Sản Phẩm Mã hàng Quy cách ĐVT Hạn dùng
(tháng)
Nhà SX Xuất Xứ
1 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.00 (20°C) CertiPUR® 1.09435.1000 Chai/lit Chai ≥ 12 Merck ĐỨC
2 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 6.00 (20°C) CertiPUR® 1.09437.1000 Chai/lit Chai ≥ 12 Merck ĐỨC
3 Buffer solution (boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM from NIST and PTB pH 10.00 (20°C) CertiPUR® 1.09438.1000 Chai/lit Chai ≥ 12 Merck ĐỨC
4 Silver nitrate solution for 1000 ml, c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1.09990.0001 AMP Ống ≥ 12 Merck ĐỨC
5 Silver nitrate 0,1N 32056602 AMP Ống ≥ 12 Prolabo PHÁP
6 Sodium chloride solution for 1000 ml, c(NaCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1.09945.0001 AMP Ống ≥ 12 Merck ĐỨC
7 Titriplex® III solution for 1000 ml, c(Na2-EDTA 2 H2O) = 0.1 mol/l Titrisol® 1.09992.0001 AMP Ống ≥ 12 Merck ĐỨC
8 Calcium standard solution traceable to SRM from NIST Ca(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Ca CertiPUR® 1.19778.0500 Chai Chai/500ml ≥ 12 Merck ĐỨC
9 Magnesium standard solution traceable to SRM from NIST Mg(NO3)2 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Mg CertiPUR® 1197880500 Chai Chai/500ml ≥ 12 Merck ĐỨC
10 Potassium dichromate solution for 1000 ml, c(K2Cr2O7) = 1/60 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1.09928.0001 AMP Ống ≥ 12 Merck ĐỨC
11 Nitrite standard for 1000 mg NO2¯, (NaNO2 in H2O) Titrisol® 1098660001 AMP Ống ≥ 12 Merck ĐỨC
12 Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO3)3 in HNO3 0.5 mol/l 1000 mg/l Fe CertiPUR® 1.19781.0500 Chai Chai/500ml ≥ 12 Merck ĐỨC
13 Phosphate standard solution traceable to SRM from NIST KH2PO4 in H2O 1000 mg/l PO4³¯ CertiPUR® 1.19898.0500 Chai Chai/500ml ≥ 12 Merck ĐỨC
14 Sodium thiosulfate solution for 1000 ml, c(Na2S2O3) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1.09950.0001 AMP Ống ≥ 12 Merck ĐỨC
15 Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1.09973.0001 AMP Ống ≥ 12 Merck ĐỨC
16 Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol® 1.09970.0001 AMP Ống ≥ 12 Merck ĐỨC
17 NaOH 0.1N 109959.0001 AMP Ống ≥ 12 Merck ĐỨC
DANH MỤC DUNG DỊCH CHUẨN - CHẤT CHUẨN - MERCK
Đặt hàng Chi tiết

DANH MỤC DUNG DỊCH CHUẨN - CHẤT CHUẨN - MERCK