Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 



merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

HPLC Column

Hãng Nacalai:

Chuyên cột sắc ký lỏng Cosmosil các loại (HPLC column)