Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Scharlau- TBN

STT DANH MỤC CHI TIẾT XUẤT XỨ QUY CÁCH ĐVT
HÓA CHẤT- DUNG DỊCH CHUẨN- MÔI TRƯỜNG VI SINH- SCHARLAU- TÂY BAN NHA
1 EC Broth TBN Chai/500g Chai/500g
2 Egg'S Yolk Sterile Emulsion TBN Chai/100ml Chai/100ml
3 Egg'S Yolk Tellurite Sterile Emulsion TBN Chai/100ml Chai/100ml
4 Hektoen Enteric Agar TBN Chai/500 g Chai/500 g
5 Kliger Iron Agar (KIA) TBN Chai/500 g Chai/500 g
6 Lactose Broth TBN Chai/500 g Chai/500 g
7 Macconkey Agar TBN Chai/500 g Chai/500 g
8 Methyl Red Voges Proskauer Broth TBN Chai/500 g Chai/500 g
9 Nutrient Agar TBN Chai/500 g Chai/500 g
10 Plate Count Agar (PCA) TBN Chai/500 g Chai/500 g
11 Sabouraud Dextrose Agar TBN Chai/500 g Chai/500 g
12 Selenite Cystine Broth Base TBN Chai/500 g Chai/500 g
13 Simmons Citrate Agar TBN Chai/500 g Chai/500 g
14 TCBS Agar TBN Chai/500 g Chai/500 g
15 XLD Agar TBN Chai/500 g Chai/500 g
16 1- Naphthol AR TBN Chai/250g Chai/250g
17 1.10 Phenanthrolin TBN Chai/5g Chai/5g
18 Aceton TBN Chai/1l Chai/1l
19 Acetonitrile TBN Chai/5l Chai/5l
20 Acid Acetic TBN Chai/1l Chai/1l
21 Acid Acetic 0,1 N TBN Chai/1l Chai/1l
22 Acid Ascorbic PA TBN Chai/250g Chai/250g
23 Acid Boric TBN Chai/500g Chai/500g
24 Acid Chlorhydric TBN Chai/1l Chai/1l
25 Acid Chlorhydric 0,1 N TBN Chai/1l Chai/1l
26 Acid Chlorhydric 1N TBN Chai/1l Chai/1l
27 Acid Citric TBN Chai/1kg Chai/1kg
28 Acid Formic TBN Chai/1l Chai/1l
29 Acid L-Glutamic TBN Chai/1kg Chai/1kg
30 Acid Nitric TBN Chai/1l Chai/1l
31 Acid Oxalic TBN Chai/500g Chai/500g
32 Acid Phosphoric TBN Chai/1l Chai/1l
33 Acid Phosphoric TBN Chai/2,5l Chai/2,5l
34 Acid Sulfamic TBN Chai/1kg Chai/1kg
35 Acid Sulfuric 1N TBN Chai/1l Chai/1l
36 Acid Sulfuric 95-98% TBN Chai/1l Chai/1l
37 Acid Sulfuric 96% TBN Chai/1l Chai/1l
38 Ag Nitrate TBN Chai/100g Chai/100g
39 Ag Sulfate TBN Chai/100g Chai/100g
40 Al Sulfate TBN Chai/1kg Chai/1kg
41 Am Acetate TBN Chai/500g Chai/500g
42 Am Bicitrat TBN Chai/500g Chai/500g
43 Am Carbonate TBN Chai/1kg Chai/1kg
44 Am Chlorure TBN Chai/500g Chai/500g
45 Am Fereuxsulfate TBN Chai/500g Chai/500g
46 Am Hydroxyde TBN Chai/1l Chai/1l
47 Am Molybdate TBN Chai/250g Chai/250g
48 Am Oxalate TBN Chai/500g Chai/500g
49 Am Phosphate Dibasic TBN Chai/500g Chai/500g
50 Am Phosphate Monobasic TBN Chai/500g Chai/500g
51 Am Sulfate TBN Chai/1kg Chai/1kg
52 Am Sulfocyanue 0,1 N TBN Chai/1l Chai/1l
53 Anhydric Acetic TBN Chai/1l Chai/1l
54 Ba Cholorure TBN Chai/500g Chai/500g
55 Benzene TBN Chai/1l Chai/1l
56 Benzyl ancohol TBN Chai/1l Chai/1l
57 Ca Carbonate TBN Chai/1kg Chai/1kg
58 Ca Chloride . 2H2O TBN Chai/500g Chai/500g
59 Ca Chloride Anhydrous TBN Chai/1kg Chai/1kg
60 Ca Chloride Anhydrous TBN Chai/500g Chai/500g
61 Ca Nitrate PA TBN Chai/1kg Chai/1kg
62 Carmin TBN Chai/25g Chai/25g
63 Chloroform TBN Chai/1l Chai/1l
64 Cobalt II Chloride TBN Chai/250g Chai/250g
65 Cobalt II Sulfate TBN Chai/100g Chai/100g
66 Cồn tuyệt đối TBN Chai/2,5l Chai/2,5l
67 Cồn tuyệt đối HPLC TBN Chai/1l Chai/1l
68 Cu II Sulfate TBN Chai/1kg Chai/1kg
69 Cu II Sulfate TBN Chai/500g Chai/500g
70 Cyclohexane TBN Chai/1l Chai/1l
71 Dầu Cedre TBN Chai/25g Chai/25g
72 Dung dịch chuẩn PH10 TBN Chai/1l Chai/1l
73 Dung dịch chuẩn PH10 TBN Chai/25ml Chai/25ml
74 Dung dịch chuẩn PH10 TBN Chai/25ml Chai/25ml
75 Dung dịch chuẩn PH10 TBN Chai/1l Chai/1l
76 Dung dịch chuẩn PH10 TBN Chai/250ml Chai/250ml
77 Dung dịch chuẩn PH4 TBN Chai/1l Chai/1l
78 Dung dịch chuẩn PH7 TBN Chai/1l Chai/1l
79 Dung dịch chuẩn PH7 TBN Chai/250ml Chai/250ml
80 Dung dịch chuẩn PH9 TBN Chai/1l Chai/1l
81 EDTA TBN Chai/250g Chai/250g
82 EDTA TBN Ống Ống
83 EDTA TBN Chai/250g Chai/250g
84 Ether 40-60 TBN Chai/1l Chai/1l
85 Ethyl Acetate TBN Chai/1l Chai/1l
86 Fe III Chloride TBN Chai/500g Chai/500g
87 Fe III Sulfate TBN Chai/1kg Chai/1kg
88 Fe Sulfat AR TBN Chai/500g Chai/500g
89 Giấy đo PH 1- 14 Merck Cuộn Cuộn
90 Glucose AR TBN Chai/250g Chai/250g
91 Glycerol TBN Chai/1l Chai/1l
92 Glycine AR TBN Chai/250g Chai/250g
93 Hg Iode TBN Chai/100g Chai/100g
94 Hg sunfat TBN Chai/100g Chai/100g
95 Hg(II) Chlorure TBN Chai/100g Chai/100g
96 Hydroxylamine HCl TBN Chai/250g Chai/250g
97 Hydrozen Peroxyt 35% TBN Chai/1l Chai/1l
98 Iodine 0,1 N TBN Chai/1l Chai/1l
99 Iso - Buthanol TBN Chai/1l Chai/1l
100 Iso - Propanol TBN Chai/1l Chai/1l
101 K - Na Tartrate TBN Chai/500g Chai/500g
102 K Biphthalate TBN Chai/500g Chai/500g
103 K Bromude TBN Chai/500g Chai/500g
104 K Carbonate Anhydrous TBN Chai/500g Chai/500g
105 K Chlorure TBN Chai/500g Chai/500g
106 K Cromatte TBN Chai/500g Chai/500g
107 K Dichromate TBN Chai/500g Chai/500g
108 K Ferocyanure AR K4 TBN Chai/500g Chai/500g
109 K Ferricyanure K3 TBN Chai/500g Chai/500g
110 K Hydroxyde TBN Chai/1kg Chai/1kg
111 K Hydroxyde 0,1N TBN Chai/1l Chai/1l
112 K Nitrate TBN Chai/500g Chai/500g
113 K Persulfate TBN Chai/500g Chai/500g
114 K Phosphate Dibasic PA TBN Chai/500g Chai/500g
115 K Phosphate Monobasic TBN Chai/1kg Chai/1kg
116 K Phosphate Monobasic T TBN Chai/500g Chai/500g
117 K Sulfate TBN Chai/1kg Chai/1kg
118 K Sulfocyanure 0,1 N TBN Chai/1l Chai/1l
119 Methanol TBN Chai/5l Chai/5l
120 Methanol TBN Chai/1l Chai/1l
121 Methylene Blue TBN Chai/25g Chai/25g
122 Methyt Orange TBN Chai/50g Chai/50g
123 Mg Chloride TBN Chai/500g Chai/500g
124 Mg Sulfate TBN Chai/500g Chai/500g
125 Mn II Choloride TBN Chai/500g Chai/500g
126 Mn II Sulfate TBN Chai/500g Chai/500g
127 N - Hexan TBN Chai/1l Chai/1l
128 N- Butanol TBN Chai/1l Chai/1l
129 Na Acetat .3H20 TBN Chai/500g Chai/500g
130 Na Acetat Khan TBN Chai/500g Chai/500g
131 Na Azide TBN Chai/100g Chai/100g
132 Na Bicarbonate TBN Chai/500g Chai/500g
133 Na Carbonate TBN Chai/500g Chai/500g
134 Na Citrate TBN Chai/500g Chai/500g
135 Na Hydroxyde TBN Chai/1kg Chai/1kg
136 Na Hydroxyde 1N TBN Chai/1l Chai/1l
137 Na Hydroxyde 0, 1N TBN Chai/1l Chai/1l
138 Na Hypochloride 10% TBN Chai/1l Chai/1l
139 Na Hypochloride 15% TBN Chai/1l Chai/1l
140 Na Hypochloride 5,5% TBN Chai/1l Chai/1l
141 Na Hyposulfite TBN Chai/1kg Chai/1kg
142 Na Hyposulfite TBN Chai/500g Chai/500g
143 Na Lauryl sulfate TBN Chai/500g Chai/500g
144 Na Metabisulfite TBN Chai/1kg Chai/1kg
145 Na Molypdat TBN Chai/100g Chai/100g
146 Na Nitrate TBN Chai/500g Chai/500g
147 Na nitroprusside TBN Chai/100g Chai/100g
148 Na Oxalate TBN Chai/500g Chai/500g
149 Na Phosphate TBN Chai/1kg Chai/1kg
150 Na Phosphate Dibasic TBN Chai/500g Chai/500g
151 Na Phosphate Mono TBN Chai/500g Chai/500g
152 Na Salicylate TBN Chai/250g Chai/250g
153 Na Sulfate TBN Chai/1kg Chai/1kg
154 Na Sulfate TBN Chai/500g Chai/500g
155 Na Sulfite TBN Chai/500g Chai/500g
156 Na Tetraborate AR TBN Chai/500g Chai/500g
157 Na2S2O3 0,1N TBN Chai/1l Chai/1l
158 N-Amyl ancohol TBN Chai/1l Chai/1l
159 O - Cresol TBN Chai/1l Chai/1l
160 Phenol TBN Chai/250g Chai/250g
161 Phenol Phthalein TBN Chai/25g Chai/25g
162 Saccarose PA TBN Chai/500g Chai/500g
163 Silicon TBN Chai/100ml Chai/100ml
164 Sn II Chloride TBN Chai/1kg Chai/1kg
165 Sulfamic TBN Chai/1kg Chai/1kg
166 Sulfanilamid TBN Chai/100g Chai/100g
167 Tert - Butanol TBN Chai/1l Chai/1l
168 Xylene TBN Chai/1l Chai/1l
169 Zn Acetate TBN Chai/500g Chai/500g
170 Zn Chloride TBN Chai/250g Chai/250g
Dung môi - 05
Đặt hàng Chi tiết

Dung môi - 05