Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Labcan- Thái Lan

HÓA CHẤT HÓA CHẤT DUNG MÔI MALAYSIA, THÁI LAN
1 Na Chlorure Malay Chai/1kg Chai
2 Na Bicarbonate Malay Chai/1kg Chai
3 N - Hexan Malay Chai/2.5 lit Chai
4 Methanol HPLC Malay Chai/2.5 lit Chai
5 K Iodure Malay Chai/500g Chai
6 K Hydroxyde 0,1N Malay Chai/1 lit Chai
7 Iso - Propanol Labscan Chai/ 500ml Chai
8 Iso - Propanol Malay Chai/2.5 lit Chai
9 Iodine Malay Chai/250g Chai
10 Iodine 0,1 N Malay Chai/2,5l Chai
11 Iodine 0,1 N Malay Chai/1l Chai
12 Hg(II) Chlorure Malay Chai/250g Chai
13 Hg sunfat Malay Chai/250g Chai
14 Hg Iode AR Malay Chai/100g Chai
15 Fomol Malay Chai/1l Chai
16 Dung dịch chuẩn PH4 Malay Chai/1l Chai
17 Dung dịch chuẩn PH7 Malay Chai/1l Chai
18 Dung dịch chuẩn PH10 Malay Chai/1l Chai
19 Dichloromethane HPLC Malay Chai/2,5l Chai
20 Dichloromethane Malay Chai/1l Chai
21 Cyclohexane AR Labscan Chai/500ml Chai
22 Chloroform HPLC Malay Chai/2,5l Chai
23 Acid Sulfuric Malay Chai/1l Chai
24 Acid Sulfuric 0,1N Malay Chai/1l Chai
25 Acid Sulfuric 1N Malay Chai/1l Chai
26 Acid Nitric Malay Chai/1l Chai
27 Acid Chlorhydric Malay Chai/1l Chai
28 Acid Chlorhydric 0,1N Malay Chai/1l Chai
29 Acid Chlorhydric 1N Malay Chai/1l Chai
30 Acid Acetic Malay Chai/2,5l Chai
31 Acetonitrile HPLC Malay Chai/2,5l Chai
32 Acetonitrile Malay Chai/2,5l Chai
33 Aceton Malay Chai/2,5l Chai
34 2- Buthanone(MEK) Malay Chai/2,5l Chai