Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Guanghua- TQ

DANH MỤC HÓA CHẤT CHÂU Á- AISA
No. Formula Product Name Xuất Xứ Quy Cách ĐVT
1 1,1,1-Trichloroethane ASIA CP500ml Chai
2 C12H8N2.H2O 1,10-Phenanthroline ASIA AR5g Chai
3 CH2ClCH2Cl 1,2-Dichloroethane ASIA AR500ml Chai
4 (C2H4)2O2 1,4-Dioxane ASIA AR500ml Chai
5 C10H8O 1-Naphthol ASIA AR25g Chai
6 C4H8O 2-Butanone ASIA AR500ml Chai
7 C10H7OH 2-Naphthol ASIA AR100g Chai
8 C7H6O6S·2H2O 5-Sulfosalicylic acid ASIA AR100g Chai
9 C9H7NO 8-Hydroxyquinoline ASIA AR25g Chai
10 CH3CHO Acetaldehyde 40% ASIA AR500ml Chai
11 CH3COOH Acetic acid glascial ASIA AR500ml Chai
12 CH3COCH3 Acetone ASIA AR500ml Chai
13 CH3CN Acetonitrile ASIA AR500ml Chai
14 C14H8O4 Alizarin red ASIA IND25g Chai


16 Al2O3 Aluminium oxide ASIA AR500g Chai
17 Al Aluminium powder 200 ASIA AR500g Chai
18 Al Aluminium sheet ASIA CP250g Chai
19 Al2(SO4)3·18H2O Aluminium sulfate octadecahydrate ASIA AR500g Chai
20 AlCl3·6H2O Aluminum chloride hexahydrate ASIA AR500g Chai
21 Al(OH)3 Aluminum hydroxide ASIA AR500g Chai
22 C6H7NO3S Aminobenzensulfonic acid(A.sulfanilic) ASIA AR100g Chai
23 NH3 Ammonia solution ASIA AR500ml Chai
24 CH3COONH4 Ammonium acetate ASIA AR500g Chai
25 NH4AlSO4 Ammonium aluminium sulphate ASIA AR500g Chai
26 (NH4)2CO3 Ammonium carbonate ASIA AR500g Chai
27 NH4Cl Ammonium chloride ASIA AR500g Chai
28 C6H17N3O7 Ammonium citrate tribasic ASIA AR500g Chai
29 NH4H2PO4 Ammonium dihydrogen phosphate ASIA AR500g Chai
30 FeC6H5O7.NH4OH;
C6H10FeNO8
Ammonium ferric citrate ASIA AR500g Chai
31 NH4F Ammonium fluoride ASIA AR250g Chai
32 NH4HCO3 Ammonium hydrogen carbonate ASIA AR500g Chai
33 (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate ASIA AR500g Chai
34 NH4Fe(SO4)2•12H2O Ammonium iron(Ⅲ)sulfate dodecahydrate ASIA AR500g Chai
35 (NH4) 6Mo7O24·4H2O Ammonium molybdate ASIA AR500g Chai


37 (NH4)2C2O4 Ammonium oxalate ASIA AR500g Chai
38 (NH4)2S2O8 Ammonium persulfate ASIA AR500g Chai
39 (NH4)3PO4 Ammonium phosphate ASIA AR500g Chai
40 (NH4)2SO4 Ammonium sulfate ASIA AR500g Chai
41 NH4SCN Ammonium thiocyanate (Am sulfocyanua) ASIA AR500g Chai
42 C6H5NH2 Aniline ASIA AR500g Chai
43 C8H4K2O12Sb2.3H2O Antimony Potassium tartarat ASIA AR500g Chai
44 BaCO3 Barium carbonate ASIA AR500g Chai
45 BaCl2·2H2O Barium chloride dihydrate ASIA AR500g Chai
46 Ba(OH)2.8H2O Barium hydroxide ASIA AR500g Chai


48 BaSO4 Barium sulfate ASIA AR500g Chai
49 C6H5CHO Benzaldehyde ASIA AR500ml Chai
50 C6H6 Benzene ASIA AR500ml Chai
51 C6H5COOH Benzoic acid ASIA AR250g Chai
52 C7H8O Benzyl alcohol ASIA AR500ml Chai


54 Bi2O3 Bismuth oxide ASIA AR250g Chai
55 H3BO3 Boric acid ASIA AR500g Chai
56 C21H14O5Br4S Bromcresol green ASIA IND10g Chai
57 Br2 Bromine solution3% ASIA AR500ml Chai
58 C21H16Br2O5S Bromocresol purple ASIA IND10g Chai
59 C19H10O5Br4S Bromophenol blue ASIA IND25g Chai
60 C27H28Br2O5S Bromothymol blue ASIA IND10g Chai
61 C4H8O Butyraldehyde ASIA CP500ml Chai
62 CdCl2·2 H2O Cadmium chloride ASIA AR100g Chai


64 CdO Cadmium oxide ASIA AR250g Chai
65 CdSO4 Cadmium sulfate ASIA AR100g Chai
66 Ca(CH3COO)2 Calcium acetate ASIA AR250g Chai
67 CaCO3 Calcium carbonate ASIA AR500g Chai
68 CaCl2 Calcium chloride anhydrous ASIA AR500g Chai
69 CaCl2.2H2O Calcium chloride dihydrate ASIA AR500g Chai
70 Ca(H2PO4)2·H2O Calcium dihydrogen phosphate ASIA AR500g Chai
71 CaF2 Calcium fluoride ASIA AR500g Chai
72 Ca(OH)2 Calcium hydroxide ASIA AR500g Chai


74 CaO Calcium oxide ASIA AR500g Chai
75 Ca3(PO4)2 Calcium phosphate ASIA AR500g Chai
76 CaSO4 Calcium sulfate anhydrous ASIA AR250g Chai
77 CS2 Carbon disulfide ASIA AR500ml Chai
78 CCl4 Carbon tetrachloride ASIA AR500ml Chai
79 C Charcoal active(powder) (Than hoạt tính) ASIA AR500g Chai
80 CrO3 Chromic anhydride(Chromium trioxide) ASIA AR500g Chai
81 CrCl3 Chromium III chloride ASIA AR500g Chai
82 C6H8O7 Citric acid monohydrate ASIA AR500g Chai
83 Co(NO3)2·6H2O Cobalt nitrate hexahydrate ASIA AR100g Chai
84 CoCl2·6H2O Cobalt(Ⅱ) chloride hexahydrate ASIA AR100g Chai
85 CoSO4·7H2O Cobaltous sulfate heptahydrate ASIA AR100g Chai
86 C32H22N6Na2O6S2 Congo red ASIA AR25g Chai
87 CuCl2.2H2O Copper (II) chloride dihydrate ASIA AR 500g Chai


89 Cu Copper powder ASIA AR500g Chai
90 CuCl Copper(Ⅰ) chloride ASIA AR500g Chai
91 CuO Copper(Ⅱ)oxide powder ASIA AR500g Chai
92 CuSO4·5H2O Copper(II)sulfate pentahydrate ASIA AR500g Chai
93 Cresol red ASIA IND25g Chai
94 C25H30ClN3 Crystal violet ASIA IND25g Chai
95 Cu(CH3COO)2 Cupric acetate ASIA AR500g Chai
96 CuSO4 Cupric sulfate anhydrous ASIA AR500g Chai
97 C6H12 Cyclohexane ASIA AR500ml Chai
98 C6H12O Cyclohexanol ASIA AR500ml Chai
99 (C6H10O5)n.H2O Dextrin ASIA AR500g Chai


102 HOCH2CH2OCH2CH2OH Diethylene glycol ASIA AR500ml Chai
103 C4H8N2O2 Dimethylglyoxime ASIA AR25g Chai


105 K2HPO4·3H2O di-Potassium hydrogen phosphate ASIA AR500g Chai
106 Na2HPO4·12H2O Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate ASIA AR500g Chai
107 Na2B4O7·10H2O Disodium tetraborate decahydrate ASIA AR500g Chai
108 C2H5OH Ethanol ASIA AR500ml Chai


110 C2H5CH3COO Ethyl acetate ASIA AR500ml Chai
111 (CH3CH2)2O Ethyl ether ASIA AR500ml Chai
112 C2H6O2 Ethylene glycol ASIA AR500ml Chai
113 C10H16N2O8 Ethylenediamine tetraacetic acid ASIA AR250g Chai
114 C10H14N2O8 Na2·2H2O Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt ASIA AR250g Chai


116 Fe2O3 Ferric oxide ASIA AR500g Chai
117 Fe2(SO4)3 Ferric sulfate ASIA AR500g Chai
118 FeCl3 Ferric trichloride anhydrous ASIA AR500g Chai
119 FeS Ferrous sulphide ASIA AR500g Chai
120 HCHO Formaldehyde solution ASIA AR500ml Chai
121 HCOOH Formic acid ASIA AR500ml Chai
122 C20H17N3Na2O9S2 Fuchsin acide ASIA IND25g Chai
123 C20H20CIN3 Fuchsin basic ASIA IND25g Chai
124 C25H30CIN3 Gentian violet ASIA BS25g Chai
125 C6H12O6.H2O Glucose ASIA AR500g Chai
126 HOCH2CHOHCH2OH Glycerol (Glycerin) ASIA AR500ml Chai
127 C2H5NO2 Glycine ASIA BR100g Chai
128 C6H12N4 Hexamethylenetetramine ASIA AR500g Chai
129 HCl Hydrochloric acid ASIA AR500ml Chai
130 HCl Hydrochloric acid ASIA AR500ml Chai
131 H2O2 Hydrogen peroxide30% ASIA AR500ml Chai
132 C6H4(OH)2 Hydroquinone ASIA AR250g Chai
133 NH2OH·HCL Hydroxylamine hydrochloride ASIA AR25g Chai
134 I2 Iodine ASIA AR250g Chai
135 C16H10N2O8S2.2Na Indigo carmine ASIA AR25g Chai
136 FeSO4·7H2O Iron (Ⅱ) sulfate heptahydrate ASIA AR500g Chai
137 FeCl3·6H2O Iron (Ⅲ) chloride hexahydrate ASIA AR500g Chai
138 FeCl2.4H2O Iron(II)chloride tetrahydrate ASIA AR500g Chai
139 (CH3)2CHCH2CH2OH Iso amyl alcohol ASIA AR500ml Chai
140 C8H18 Iso Octane ASIA AR500ml Chai
141 (CH3)2CHCH2OH iso-butyl alcohol ASIA AR500ml Chai
142 CH3CHOHCH3 Isopropyl alcohol (2-Propanol) ASIA AR500ml Chai
143 C4H6O6 L(+)-Tartaric acid ASIA AR500g Chai
144 C3H6O3 Lactic acid ASIA AR500ml Chai
145 C12H22O11·H2O Lactose ASIA AR500g Chai
146 C6H8O6 L-Ascorbic acid (Vitamin C) ASIA AR25g Chai
147 C3H7NO2S L-Cysteine ASIA BR5g Chai
148 Pb(NO3)2 Lead nitrate ASIA AR500g Chai
149 PbO Lead oxide yellow ASIA AR500g Chai
150 Pb(CH3COO)2.3H2O Lead(II) acetate trihydrate ASIA AR500g Chai
151 Pb(CH3COO)2.3H2O Lead(II) acetate trihydrate ASIA AR500g Chai
152 Pb(CH3COO)2·Pb(OH)2 Lead(II)acetatebasic ASIA AR500g Chai
153 C5H9NO4 L-Glutamic acid ASIA BR100g Chai
154 (MgCO3)4Mg(OH)2.5H2O Magnesium carbonate basic ASIA AR250g Chai
155 MgCl2.6H2O Magnesium chloride hexahydrate ASIA AR500g Chai
156 Mg(OH)2 Magnesium hydroxide ASIA AR100g Chai


158 MgO Magnesium oxide ASIA AR250g Chai
159 Mg(C17H35COO)2 Magnesium stearate ASIA CP250g Chai
160 MgSO4.7H2O Magnesium Sulfate ASIA AR500g Chai
161 C23H25ClN2 Malachite green ASIA CP25g Chai
162 C4H6O5 Malic acid ASIA AR25g Chai
163 Mn(CH3COO)2·4H2O Manganese acetate ASIA AR500g Chai
164 MnCO3 Manganese carbonate ASIA AR500g Chai
165 MnCl2·4H2O Manganese chloride tetrahydrate ASIA AR500g Chai
166 MnO2 Manganese dioxide ASIA AR250g Chai
167 MnSO4·H2O Manganese sulfate monohydrate ASIA AR500g Chai
168 CH2(OH)(CHOH)4CH2OH Mannitol ASIA AR100g Chai
169 CH3OH Methanol ASIA AR500ml Chai
170 C14H14N3NaO3S Methyl orange ASIA AR25g Chai
171 C15H15N3O2 Methyl red ASIA IND25g Chai
172 C16H18N3SCl Methylene blue ASIA Ind25g Chai
173 C6H5Cl Monochlorobenzene ASIA AR500ml Chai
174 C8H8N6O6 Murexide ASIA IND25g Chai
175 C8H11N N,N.Dimethyl aniline ASIA AR500ml Chai
176 CH3COO(CH2)CH3 n-Butyl acetate ASIA AR500ml Chai
177 C4H9OH n-butyl alcohol (n-Butanol) ASIA AR500ml Chai
178 CH3CH2CH2COOH n-Butyric acid ASIA AR500ml Chai
179 CH3(CH2)4 CH3 n-Hexane ASIA AR500ml Chai


181 NiSO4·6H2O Nickel sulfate ASIA AR500g Chai
182 C9H6O4 Ninhydrin ASIA AR5g Chai
183 HNO3 Nitric acid ASIA AR500ml Chai
184 C5H12 n-Pentane ASIA AR500ml Chai
185 C3H8O n-propanol ASIA AR500ml Chai
186 C18H34O2 Oleic acid ASIA AR500ml Chai
187 H2C2O4.2H2O Oxalic acid dihydrate ASIA AR500g Chai
188 Paraffin liquid ASIA CP500ml Chai
189 HClO4 Perchloric acid ASIA AR500ml Chai
190 Pertroleum ether (30-60) ASIA AR500ml Chai
191 Pertroleum ether (60-90) ASIA AR500ml Chai
192 C6H5OH Phenol ASIA AR500g Chai
193 C2OH14O4 Phenol phthalein ASIA IND25g Chai
194 C6H8N2 Phenylhydrazine ASIA AR500ml Chai
195 H3PO4 Phosphoric acid ASIA AR500ml Chai
196 P4 Phosphorus, red ASIA AR500g Chai
197 C6H3N3O7 Picric acid ASIA AR25g Chai
198 KAl(SO4)2 Potassium aluminum sulfate ASIA AR500g Chai
199 C8H5KO4 Potassium Biphtalate ASIA AR500g Chai
200 KBrO3 Potassium bromate ASIA AR500g Chai
201 KBr Potassium bromide ASIA AR500g Chai
202 K2CO3·1.5 H2O Potassium carbonate crystal ASIA AR500g Chai
203 KClO3 Potassium chlorate ASIA AR500g Chai
204 KCl Potassium chloride ASIA AR500g Chai
205 KCrO4 Potassium chromate ASIA AR500g Chai
206 K2Cr2O7 Potassium dichromate ASIA AR500g Chai
207 KH2PO4 Potassium dihydrogen phosphate ASIA AR500g Chai
208 K3Fe(CN)6 Potassium ferricyanide ASIA AR500g Chai
209 K4Fe(CN)6.3H2O Potassium ferrocyanide ASIA AR500g Chai
210 KF·2H2O Potassium fluoride dihydrate ASIA AR500g Chai
211 KHCO3 Potassium hydrogen carbonate ASIA AR500g Chai
212 KOH Potassium hydroxide ASIA AR500g Chai
213 KI Potassium iodine ASIA AR500g Chai


215 KNO2 Potassium nitrite ASIA AR500g Chai
216 K2C2O4 Potassium oxalate ASIA AR500g Chai
217 KClO4 Potassium perchlorate ASIA AR500g Chai
218 KMnO4 Potassium permanganate ASIA AR500g Chai
219 K2S2O8 Potassium persulfate ASIA AR500g Chai
220 C4H4O6KNa·4H2O Potassium sodium tactrate tetrahydrate ASIA AR500g Chai
221 K2SO4 Potassium sulphate ASIA AR500g Chai
222 KSCN Potassium thiocyanate ( K-sulfocyanure) ASIA AR500g Chai
223 C5H5N Pyridine ASIA AR500ml Chai
224 C6H4(OH)COOH Salicylic acid ASIA AR250g Chai
225 C4H10O sec-Butanol ASIA AR500ml Chai
226 mSiO2·nH2O Silica gel self indicator ASIA CP500g Chai
227 Si-O2 Silicon dioxide ASIA AR500g Chai
228 AgNO3 Silver nitrate ASIA AR100g Chai
229 Ag2SO4 Silversulfate ASIA AR100g Chai
230 CH3COONa Sodium acetate anhydrous ASIA AR500g Chai
231 NaCH3COO.3H2O Sodium acetate trihydrous ASIA AR500g Chai
232 C7H5 O2Na Sodium benzoate ASIA AR250g Chai
233 NaBr Sodium bromide ASIA AR500g Chai
234 Na2CO3 Sodium carbonate anhydrous ASIA AR500g Chai
235 NaCl Sodium chloride ASIA AR500g Chai
236 NaH2PO4·2H2O Sodium dihydrogen phosphate,dihydrate ASIA AR500g Chai
237 NaF Sodium fluoride ASIA AR500g Chai
238 (NaPO3)6 Sodium hexametaphosphate ASIA AR500g Chai
239 NaHCO3 Sodium hydrogen carbonate ASIA AR500g Chai
240 NaHSO3 Sodium hydrogen sulfite ASIA AR500g Chai
241 NaOH Sodium hydroxide ASIA AR500g Chai
242 NaOCl Sodium hypochlorite solution ASIA AR500ml Chai
243 Na2MoO4 ·2H2O Sodium molybdate ASIA AR500g Chai


245 NaNO2 Sodium nitrite ASIA AR500g Chai
246 Na2C2O4 Sodium oxalate ASIA AR500g Chai
247 Na2O2 Sodium peroxide ASIA AR500g Chai
248 Na2S2O5 Sodium pyrosulfite(Sodium metabisulfite) ASIA AR500g Chai
249 C7H5NaO3 Sodium salicylate ASIA AR250g Chai
250 Na2SiO3·9H2O Sodium silicate crystl ASIA AR500g Chai
251 Na2SO4 Sodium sulfate anhydrous ASIA AR500g Chai
252 Na2S Sodium sulfide nonahydrate ASIA AR500g Chai
253 Na2SO3 Sodium sulfite anhydrous ASIA AR500g Chai
254 Na2S2O3·5H2O Sodium thiosulfate pentahydrate ASIA AR500g Chai
255 C20H12N3NaO7S Solochrome black T ASIA IND25g Chai
256 SnCl2·2H2O Stannous chloride ASIA AR500g Chai
257 Starch solube ASIA AR500g Chai
258 C18H36O2 Stearic acid ASIA AR500g Chai


260 (CH2COOH)2 Succinic acid ASIA AR100g Chai
261 C12H22O11 Sucrose ASIA AR500g Chai
262 H3NO3S Sulfamic acid ( Amidosulfuric) ASIA AR100g Chai
263 S Sulfur sublimed ASIA CP500g Chai
264 H2SO4 Sulfuric acid ASIA AR500ml Chai
265 (CH3)3COH tert-Butyl alcohol ASIA AR500ml Chai
266 C4H8O Tetrahydrofuran ASIA AR500ml Chai
267 C12H17ClN4OS.HCl Thiamine hydrochloride (B1) ASIA BR25g Chai
268 H2NCSNH2 Thiourea ASIA AR500g Chai
269 C27H30O5S Thymol blue, indicator ASIA AR25g Chai
270 C28H30O4 thymolphthalein, indicator ASIA AR25g Chai
271 C6H5CH3 Toluene ASIA AR500ml Chai
272 CCl3.COOH Trichloroacetic acid ASIA AR500g Chai
273 C2HCl3 Trichloroethylene ASIA AR500ml Chai
274 CHCl3 Trichloromethane (Chloroform) ASIA AR500ml Chai
275 C6H15NO3 Triethanolamine ASIA AR500ml Chai
276 C6H5Na3O7.2H2O Trisodium citrate dihydrate ASIA AR500g Chai
277 Na3PO4·12H2O Trisodium phosphate dodecahydrate ASIA AR500g Chai
278 Tween 20 ASIA CP500ml Chai
279 Tween 80 ASIA CP500ml Chai
280 Urea ASIA AR500g Chai
281 Vaseline white ASIA SG500g Chai
282 C6H4(CH3)2 Xylene ASIA AR500ml Chai
283 Zn(CH3COO)2.H2O Zinc acetate dihydrate ASIA AR500g Chai
284 ZnCl2 Zinc chloride ASIA AR500g Chai
285 Zn Zinc granular ASIA AR500g Chai


287 ZnO Zinc oxide ASIA AR500g Chai
288 Zn Zinc powder ASIA AR500g Chai
289 ZnSO4·7H2O Zinc sulfate heptahydrate ASIA AR500g Chai
HÓA CHẤT CƠ BẢN_01
Đặt hàng Chi tiết

HÓA CHẤT CƠ BẢN_01

HÓA CHẤT CƠ BẢN_02
Đặt hàng Chi tiết

HÓA CHẤT CƠ BẢN_02

HÓA CHẤT CƠ BẢN_03
Đặt hàng Chi tiết

HÓA CHẤT CƠ BẢN_03

HÓA CHẤT TRUNG QUỐC
Đặt hàng Chi tiết

HÓA CHẤT TRUNG QUỐC