Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Isolab- Đức

HÀNG THỦY TINH- ISOLAB- ĐỨC
1 Bộ chưng cất tinh dầu ĐỨC Cái Cái
2 (B/C 500ml+Ong sh thẳng+ong chiet 10ml) ĐỨC Cái Cái
3 Bình Cầu Bằng 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
4 Bình Cầu Bằng 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
5 Bình Cầu Bằng 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
6 Bình Cầu Bằng 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
7 Bình Cầu Bằng 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
8 Bình Cầu Bằng 2 L Isolab ĐỨC Cái Cái
9 Bình Cầu Bằng 4 L Isolab ĐỨC Cái Cái
10 Bình Cầu Bằng 6 L Isolab ĐỨC Cái Cái
11 Bình Cầu Bằng 10 L Isolab ĐỨC Cái Cái
12 Bình Cầu Bằng 2 L (KPC) Isolab ĐỨC Cái Cái
13 Bình Cầu Bằng 4 L (KPC) Isolab ĐỨC Cái Cái
14 Bình Cầu Bằng 6 L (KPC) Isolab ĐỨC Cái Cái
15 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 50 Ml 19/26 Isolab ĐỨC Cái Cái
16 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 50 Ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
17 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 50 Ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
18 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 100 Ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
19 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 100 Ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
20 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 250 Ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
21 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 250 Ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
22 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 500 Ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
23 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 500 Ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
24 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 1000 Ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
25 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 1000 Ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
26 Bình Cầu Bằng Cổ Nhám 2 L 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
27 Bình Cầu Tròn 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
28 Bình Cầu Tròn 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
29 Bình Cầu Tròn 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
30 Bình Cầu Tròn 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
31 Bình Cầu Tròn 2 L Isolab ĐỨC Cái Cái
32 Bình Cầu Tròn 6 L Isolab ĐỨC Cái Cái
33 Bình Cầu Tròn 10 L Isolab ĐỨC Cái Cái
34 Bình Cầu Tròn Nhám 50ml 19/26 Isolab ĐỨC Cái Cái
35 Bình Cầu Tròn Nhám 50ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
36 Bình Cầu Tròn Nhám 50ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
37 Bình Cầu Tròn Nhám 100ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
38 Bình Cầu Tròn Nhám 100ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
39 Bình Cầu Tròn Nhám 250ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
40 Bình Cầu Tròn Nhám 250ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
41 Bình Cầu Tròn Nhám 500ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
42 Bình Cầu Tròn Nhám 500ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
43 Bình Cầu Tròn Nhám 1000ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
44 Bình Cầu Tròn Nhám 1000ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
45 Bình Cầu Tròn Nhám 2 L 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
46 Bình Cầu Tròn 2 cổ 250ml 29/32-14/23 Isolab ĐỨC Cái Cái
47 Bình Cầu Tròn 2 cổ 500ml 29/32-14/23 Isolab ĐỨC Cái Cái
48 Bình Cầu Tròn 2 cổ 1000ml 29/32-14/23 Isolab ĐỨC Cái Cái
49 Bình Cầu Tròn 3 cổ 250ml 29/32-14/23 Isolab ĐỨC Cái Cái
50 Bình Cầu Tròn 3 cổ 500ml 29/32-14/23 Isolab ĐỨC Cái Cái
51 Bình Cầu Tròn 3 cổ 1000ml 29/32-14/23 Isolab ĐỨC Cái Cái
52 Bình Cầu Tròn 3 cổ 250ml 29/32-14/23 Isolab ĐỨC Cái Cái
53 Bình Cầu Tròn 3 cổ 500ml 29/32-19/26 Isolab ĐỨC Cái Cái
54 Bình Cầu Tròn 3 cổ 1000ml 29/32-19/26 Isolab ĐỨC Cái Cái
55 Bình Cầu Tròn 3 cổ 2000ml 29/32-19/26 Isolab ĐỨC Cái Cái
56 Bình Cầu Tròn 3 cổ 1000ml 29/32-29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
57 Bình Cầu Tròn 3 cổ 2000ml 29/32-29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
58 Bình Cầu Tròn Parallel 3 cổ 1000ml 29/32-14/23 Isolab ĐỨC Cái Cái
59 Bình Cầu Tròn Parallel 3 cổ 1000ml 29/32-19/26 Isolab ĐỨC Cái Cái
60 Bình Cầu Tròn Parallel 3 cổ 1000ml 29/32-29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
61 Bình Cầu Tròn Parallel 3 cổ 2000ml 29/32-29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
62 Bình Hút ẩm Có Vòi 200 Isolab ĐỨC Cái Cái
63 Bình Hút ẩm Có Vòi 250 Isolab ĐỨC Cái Cái
64 Bình Hút ẩm Có Vòi 300 Isolab ĐỨC Cái Cái
65 Bình Hút ẩm Không Vòi 200 Isolab ĐỨC Cái Cái
66 Bình Hút ẩm Không Vòi 250 Isolab ĐỨC Cái Cái
67 Bình Hút ẩm Không Vòi 300 Isolab ĐỨC Cái Cái
68 Bình Kjendahl 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
69 Bình Kjendahl 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
70 Bình Kjendahl 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
71 Bình Lắng Quả Lê KN ko kv50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
72 Bình Lắng Quả Lê KN ko kv 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
73 Bình Lắng Qủa Lê KN chia vạch 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
74 Bình Lắng Qủa Lê KN chia vạch 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
75 Bình Lắng Qủa Lê KN chia vạch 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
76 Bình Lắng Qủa Lê KN chia vạch 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
77 Bình Lắng Qủa Lê KN chia vạch 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
78 Bình Lắng Quả Lê KN chia vạch 2000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
79 Bình Đo Tỷ Trọng 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
80 Bình Đo Tỷ Trọng 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
81 Bình Đo Tỷ Trọng 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
82 Bình Đo Tỷ Trọng 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
83 Bình Đo Tỷ Trọng Có Nhiệt Kế 10mI Isolab ĐỨC Cái Cái
84 Bình Đo Tỷ Trọng Có Nhiệt Kế 25mI Isolab ĐỨC Cái Cái
85 Bình Đo Tỷ Trọng Có Nhiệt Kế 50mI Isolab ĐỨC Cái Cái
86 Bình Đo Tỷ Trọng Có Nhiệt Kế 100mI Isolab ĐỨC Cái Cái
87 Bình Định Mức Dạng Phễu 1ml-isolab ĐỨC Cái Cái
88 Bình Định Mức Dạng Phễu 2ml-isolab ĐỨC Cái Cái
89 Bình Định Mức Dạng Phễu 3ml-isolab ĐỨC Cái Cái
90 Bình Định Mức Dạng Phễu 4ml-isolab ĐỨC Cái Cái
91 Bình Định Mức Dạng Phễu 5ml-isolab ĐỨC Cái Cái
92 Bình Định Mức Dạng Phễu 10ml-isolab ĐỨC Cái Cái
93 Bình Định Mức Nâu Lass A 5ml Isolab ĐỨC Cái Cái
94 Bình Định Mức Nâu Lass A 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
95 Bình Định Mức Nâu Lass A 20ml Isolab ĐỨC Cái Cái
96 Bình Định Mức Nâu Lass A 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
97 Bình Định Mức Nâu Lass A 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
98 Bình Định Mức Nâu Lass A 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
99 Bình Định Mức Nâu Lass A 200ml Isolab ĐỨC Cái Cái
100 Bình Định Mức Nâu Lass A 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
101 Bình Định Mức Nâu Lass A 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
102 Bình Định Mức Nâu Lass A 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
103 Bình Định Mức Nhựa 25ml Isolab class B ĐỨC Cái Cái
104 Bình Định Mức Nhựa 50ml Isolab class B ĐỨC Cái Cái
105 Bình Định Mức Nhựa 100ml Isolab class B ĐỨC Cái Cái
106 Bình Định Mức Nhựa 250ml Isolab class B ĐỨC Cái Cái
107 Bình Định Mức Nhựa 500ml Isolab class B ĐỨC Cái Cái
108 Bình Định Mức Nhựa 1000ml Isolab class B ĐỨC Cái Cái
109 Bình Định Mức Trắng 5ml Isolab ĐỨC Cái Cái
110 Bình Định Mức Trắng 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
111 Bình Định Mức Trắng 20ml Isolab ĐỨC Cái Cái
112 Bình Định Mức Trắng 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
113 Bình Định Mức Trắng 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
114 Bình Định Mức Trắng 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
115 Bình Định Mức Trắng 200ml Isolab ĐỨC Cái Cái
116 Bình Định Mức Trắng 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
117 Bình Định Mức Trắng 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
118 Bình Định Mức Trắng 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
119 Bình Định Mức Trắng 2000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
120 Bình Định Mức Trắng 5L Isolab ĐỨC Cái Cái
121 Bình Định Mức Trắng 10L Isolab ĐỨC Cái Cái
122 Bình Tam Giác Cổ Nhám 50ml 14/23 Isolab ĐỨC Cái Cái
123 Bình Tam Giác Cổ Nhám 50ml 19/26 Isolab ĐỨC Cái Cái
124 Bình Tam Giác Cổ Nhám 50ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
125 Bình Tam Giác Cổ Nhám 50ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
126 Bình Tam Giác Cổ Nhám 100ml 19/26 Isolab ĐỨC Cái Cái
127 Bình Tam Giác Cổ Nhám 100ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
128 Bình Tam Giác Cổ Nhám 100ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
129 Bình Tam Giác Cổ Nhám 250ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
130 Bình Tam Giác Cổ Nhám 250ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
131 Bình Tam Giác Cổ Nhám 500ml 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
132 Bình Tam Giác Cổ Nhám 500ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
133 Bình Tam Giác Cổ Nhám 1000ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
134 Bình Tam Giác Cổ Nhám 2000ml 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
135 Bình Tam Giác Có Vòi 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
136 Bình Tam Giác Có Vòi 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
137 Bình Tam Giác Có Vòi 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
138 Bình Tam Giác Có 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
139 Bình Tam Giác Có Vòi 2000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
140 Bình Tam Giác MH 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
141 Bình Tam Giác MH 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
142 Bình Tam Giác MH 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
143 Bình Tam Giác MH 300ml Isolab ĐỨC Cái Cái
144 Bình Tam Giác MH 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
145 Bình Tam Giác MH 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
146 Bình Tam Giác MH 2000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
147 Bình Tam Giác nhựa nắp vặn nhựa 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
148 Bình Tam Giác nhựa nắp vặn nhựa 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
149 Bình Tam Giác nhựa nắp vặn nhựa 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
150 Bình Tam Giác nhựa nắp vặn nhựa 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
151 Bình Tam Giác nhựa nắp vặn nhựa 1000ml Isolab ĐỨC Bộ Bộ
152 Bộ Cât Soxhlet 250ml Isolab ĐỨC Bộ Bộ
153 Bộ Cât Soxhlet 500ml Isolab ĐỨC Bộ Bộ
154 Bộ Cât Soxhlet 1000ml Isolab ĐỨC Bộ Bộ
155 Bộ Cât Soxhlet cĩ khĩa 250ml Isolab ĐỨC Bộ Bộ
156 Bộ Cât Soxhlet cĩ khĩa 500ml Isolab ĐỨC Bộ Bộ
157 Bộ phễu lọc vi sinh 250ml ĐỨC Bộ Bộ
158 Bộ phễu lọc vi sinh 250ml cĩ nhm (km theo A 1l) ĐỨC Cái Cái
159 Burete Schilling 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
160 Burete Schilling 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
161 Burete Schilling 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
162 Burete Tự Động digital 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
163 Burete Tự Động Nâu 10ml KN Isolab ĐỨC Cái Cái
164 Burete Tự Động Nâu 25ml KN Isolab ĐỨC Cái Cái
165 Burete Tự Động Nâu 50ml KN Isolab ĐỨC Cái Cái
166 Burete Tự Động Trắng 10ml KN Isolab ĐỨC Cái Cái
167 Burete Tự Động Trắng 25ml KN Isolab ĐỨC Cái Cái
168 Burete Tự Động Trắng 50ml KN Isolab ĐỨC Cái Cái
169 Burete Tự Động Optifix 10-100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
170 Burete Trắng KN 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
171 Burete Trắng KN 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
172 Burete Trắng KN 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
173 Burete Nâu KN 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
174 Burete Nâu KN 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
175 Burete Nâu KN 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
176 Cá Từ Hình Trụ 15*6mm Isolab ĐỨC Cái Cái
177 Cá Từ Hình Trụ 20*6mm Isolab ĐỨC Cái Cái
178 Cá Từ Hình Trụ 25*6mm Isolab ĐỨC Cái Cái
179 Cá Từ Hình Trụ 30*6mm Isolab ĐỨC Cái Cái
180 Cá Từ Hình Trụ 35*6mm Isolab ĐỨC Cái Cái
181 Cá Từ Hình Trụ 40*8mm Isolab ĐỨC Cái Cái
182 Cá Từ Hình Trụ 50*8mm Isolab ĐỨC Cái Cái
183 Cá Từ Hình Trụ 60*9mm Isolab ĐỨC Cái Cái
184 Cá Từ Hình Trụ 70*9mm Isolab ĐỨC goi/100c goi/100c
185 Chai vial 1.5ml+nắp+septa/100c with slit ĐỨC goi/100c goi/100c
186 Chai vial 1.5ml+nắp+septa/100c with slit ĐỨC Cái Cái
187 Chai Burete Tự Động Trắng Isolab ĐỨC Cái Cái
188 Chai Burete Tự Động nâu Isolab ĐỨC Cái Cái
189 Chai Nâu Có Nhánh 1L Isolab ĐỨC Cái Cái
190 Chai Trắng Có Nhánh 1L Isolab ĐỨC Cái Cái
191 Chai Nâu Nhỏ Giọt 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
192 Chai Trắng Nhỏ Giọt 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
193 Chai Nâu Nắp Vặn 100ml Đức ĐỨC Cái Cái
194 Chai Nâu Nút Vặn 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
195 Chai Nâu Nút Vặn 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
196 Chai Nâu Nút Vặn 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
197 Chai Nâu Nút Vặn 2000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
198 Chai Trắng Nút Vặn 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
199 Chai Trắng Nút Vặn 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
200 Chai Trắng Nút Vặn 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
201 Chai Trắng Nút Vặn 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
202 Chai Trắng Nút Vặn 2000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
203 Chai Trắng Nút Vặn 5000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
204 Chai nhựa nắp vặn xanh PE 100ml ĐỨC Cái Cái
205 Chai nhựa nắp vặn xanh PE 250ml ĐỨC Cái Cái
206 Chai nhựa nắp vặn xanh PE 500ml ĐỨC Cái Cái
207 Chai nhựa nắp vặn xanh PE 1000ml ĐỨC Cái Cái
208 Chai nhựa nắp vặn xanh PE 2000ml ĐỨC Cái Cái
209 Chén Cân 30*50mm Isolab ĐỨC Cái Cái
210 Chén Cân 35*30mm Isolab ĐỨC Cái Cái
211 Chén Cân 50*30mm Isolab ĐỨC Cái Cái
212 Chén Cân 60*30mm Isolab ĐỨC Cái Cái
213 Chén Cân 80*30mm Isolab ĐỨC Cái Cái
214 Cốc Đốt Kẻ Độ Thâp Thành 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
215 Cốc Đốt Kẻ Độ Thâp Thành 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
216 Cốc Đốt Kẻ Độ Thâp Thành 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
217 Cốc Đốt Kẻ Độ Thâp Thành 150ml Isolab ĐỨC Cái Cái
218 Cốc Đốt Kẻ Độ Thâp Thành 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
219 Cốc Đốt Kẻ Độ Thâp Thành 400ml Isolab ĐỨC Cái Cái
220 Cốc Đốt Kẻ Độ Thâp Thành 600ml Isolab ĐỨC Cái Cái
221 Cốc Đốt Kẻ Độ Thâp Thành 1000ml Isolab ĐỨC Hộp Hộp
222 Lam Kính (góc Cắt) Isolab ĐỨC Hộp Hộp
223 Lamel 22*22 economic Isolab ĐỨC Cái Cái
224 Mặt Kính Đồng Hồ O 5 Isolab ĐỨC Cái Cái
225 Mặt Kính Đồng Hồ O 6 Isolab ĐỨC Cái Cái
226 Mặt Kính Đồng Hồ O 7 Isolab ĐỨC Cái Cái
227 Mặt Kính Đồng Hồ O 8 Isolab ĐỨC Cái Cái
228 Mặt Kính Đồng Hồ O 10 Isolab ĐỨC Cái Cái
229 Mặt Kính Đồng Hồ O 125 Isolab ĐỨC Cái Cái
230 Mặt Kính Đồng Hồ O 150 Isolab ĐỨC Cái Cái
231 Mặt Kính Đồng Hồ O 200 Isolab ĐỨC Cái Cái
232 Nút Thủy Tinh 10/19 Isolab ĐỨC Cái Cái
233 Nút Thủy Tinh 12/21 Isolab ĐỨC Cái Cái
234 Nút Thủy Tinh 14/23 Isolab ĐỨC Cái Cái
235 Nút Thủy Tinh 19/26 Isolab ĐỨC Cái Cái
236 Nút Thủy Tinh 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
237 Nút Thủy Tinh 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
238 Ong Chiết Tách 250mm Bộ Soxhlet Isolab ĐỨC Cái Cái
239 Ong Ly Tâm Kẻ Vạch Isolab ĐỨC Cái Cái
240 Ong Nghiệm 10*75mm Boro3.3 Isolab ĐỨC Cái Cái
241 Ong Nghiệm 12*100mm Boro3.3 Isolab ĐỨC Cái Cái
242 Ong Nghiệm 13*100mm Boro3.3 Isolab ĐỨC Cái Cái
243 Ong Nghiệm 16*100mm Boro 3.3 Isolab ĐỨC Cái Cái
244 Ong Nghiệm 16*160mm Boro 3.3 Isolab ĐỨC Cái Cái
245 Ong Nghiệm 18*180mm Boro 3.3 Isolab ĐỨC Cái Cái
246 Ong Nghiệm 16*160mm neutral Isolab ĐỨC Cái Cái
247 Ong Nghiệm 18*180mm neutral Isolab ĐỨC Cái Cái
248 Ong Nghiệm Có Nút 16*100mm Isolab ĐỨC Cái Cái
249 Ong Nghiệm Có Nút 16*160mm Isolab ĐỨC Cái Cái
250 Ong Nghiệm Có Nút 16*160mm Shott ĐỨC Cái Cái
251 Ong Nghiệm Có Nút 18*180mm shott ĐỨC bao/1000c bao/1000c
252 Ĩng nghiệm nhựa cĩ nt 12*75 (PP) ĐỨC bao/500c bao/500c
253 Ĩng nghiệm nhựa cĩ nt 16*100 (PP) ĐỨC hộp hộp
254 Ĩng mao quản 75ul ĐỨC Cái Cái
255 Ong Đong Đế Lục Giác 5ml Isolab ĐỨC Cái Cái
256 Ong Đong Đế Lục Giác 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
257 Ong Đong Đế Lục Giác 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
258 Ong Đong Đế Lục Giác 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
259 Ong Đong Đế Lục Giác 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
260 Ong Đong Đế Lục Giác 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
261 Ong Đong Đế Lục Giác 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
262 Ong Đong Đế Lục Giác 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
263 Ong Đong Đế Lục Giác 2000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
264 Ong Đong Nút Nhựa 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
265 Ong Đong Nút Nhựa 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
266 Ong Đong Nút Nhựa 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
267 Ong Đong Nút Nhựa 100ml Isolab ĐỨC Cái Cái
268 Ong Đong Nút Nhựa 250ml Isolab ĐỨC Cái Cái
269 Ong Đong Nút Nhựa 500ml Isolab ĐỨC Cái Cái
270 Ong Đong Nút Nhựa 1000ml Isolab ĐỨC Cái Cái
271 Ong Sinh Hàn Bóng Nhám 300mm 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
272 Ong Sinh Hàn Bóng Nhám 400mm 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
273 Ong Sinh Hàn Bóng Nhám 400mm 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
274 Ong Sinh Hàn Thẳng Nhám 400mm 24/29 Isolab ĐỨC Cái Cái
275 Ong Sinh Hàn Thẳng Nhám 400mm 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
276 Ong Sinh Hàn Xoắn Nhám 300mm 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
277 Ong Sinh Hàn Xoắn Nhám 400mm 29/32 Isolab ĐỨC Cái Cái
278 Phểu Thủy Tinh O 40mm Isolab ĐỨC Cái Cái
279 Phểu Thủy Tinh O 60mm Isolab ĐỨC Cái Cái
280 Phểu Thủy Tinh O 80mm Isolab ĐỨC Cái Cái
281 Phểu Thủy Tinh O 100mm Isolab ĐỨC Cái Cái
282 Phểu Thủy Tinh O 120mm Isolab ĐỨC Cái Cái
283 Pipete Bầu 1ml Isolab ĐỨC Cái Cái
284 Pipete Bầu 2ml Isolab ĐỨC Cái Cái
285 Pipete Bầu 3ml Isolab ĐỨC Cái Cái
286 Pipete Bầu 4ml Isolab ĐỨC Cái Cái
287 Pipete Bầu 5ml Isolab ĐỨC Cái Cái
288 Pipete Bầu 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
289 Pipete Bầu 15ml Isolab ĐỨC Cái Cái
290 Pipete Bầu 20ml Isolab ĐỨC Cái Cái
291 Pipete Bầu 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
292 Pipete Bầu 50ml Isolab ĐỨC Cái Cái
293 Pipete Kẻ 1ml Isolab ĐỨC Cái Cái
294 Pipete Kẻ 2ml Isolab ĐỨC Cái Cái
295 Pipete Kẻ 5ml Isolab ĐỨC Cái Cái
296 Pipete Kẻ 10ml Isolab ĐỨC Cái Cái
297 Pipete Kẻ 20ml Isolab ĐỨC Cái Cái
298 Pipete Kẻ 25ml Isolab ĐỨC Cái Cái
299 Pipete Kẻ 50ml Isolab ĐỨC Hộp Hộp
300 Pipete Pasteur Thủy Tinh 225mm Isolab ĐỨC Cái Cái
301 Đèn Busen TQ ĐỨC Cái Cái
CỐC THỦY TINH
Đặt hàng Chi tiết

CỐC THỦY TINH

PHIỄU LỌC CHÂN KHÔNG
Đặt hàng Chi tiết

PHIỄU LỌC CHÂN KHÔNG

ỐNG ĐONG
Đặt hàng Chi tiết

ỐNG ĐONG

BÌNH TAM GIÁC
Đặt hàng Chi tiết

BÌNH TAM GIÁC

CHAI VIALS
Đặt hàng Chi tiết

CHAI VIALS

BÌNH ĐỊNH MỨC 01
Đặt hàng Chi tiết

BÌNH ĐỊNH MỨC 01

BURETTE TỰ ĐỘNG
Đặt hàng Chi tiết

BURETTE TỰ ĐỘNG

MÁY ĐẾM HỒNG CẦU - BẠCH CẦU
Đặt hàng Chi tiết

MÁY ĐẾM HỒNG CẦU - BẠCH CẦU

ỐNG LY TÂM THỦY TINH CÓ CHIA VẠCH
Đặt hàng Chi tiết

ỐNG LY TÂM THỦY TINH CÓ CHIA VẠCH

BÌNH CHIẾT QUẢ LÊ
Đặt hàng Chi tiết

BÌNH CHIẾT QUẢ LÊ

PHIỄU LỌC THỦY TINH
Đặt hàng Chi tiết

PHIỄU LỌC THỦY TINH

PHIỄU THỦY TINH
Đặt hàng Chi tiết

PHIỄU THỦY TINH

ĐĨA PETRI
Đặt hàng Chi tiết

ĐĨA PETRI