Hotline:    0933059596  Mr Đồng   0903823988- Mr. Việt  

 merck
prolabo
schott
isolab
Merck Millipore
Sigma
Ohaus
Xilong
WATSON
CNW
ABDOS
WATSONLAB
NACALAI
 

Schott- Duran- Đức

STT CODE DANH MỤC CHI TIẾT XUẤT XỨ QUY CÁCH ĐVT
HÀNG THỦY TINH- SCHOTT DURAN- ĐỨC
1 217111708 Bình cầu đáy bằng 50ml cổ34 Schott-Duran Cái Cái
2 217112404 Bình cầu đáy bằng 100ml cổ22 Schott-Duran Cái Cái
3 217113606 Bình cầu đáy bằng 250ml cổ35 Schott-Duran Cái Cái
4 217114405 Bình cầu đáy bằng 500ml cổ34 Schott-Duran Cái Cái
5 217115401 Bình cầu đáy bằng 1000ml cổ 42 Schott-Duran Cái Cái
6 217116406 Bình cầu đáy bằng 2000ml cổ42 Schott-Duran Cái Cái
7 217117102 Bình cầu đáy bằng 4000ml, cổ50 Schott-Duran Cái Cái
8 217117308 Bình cầu đáy bằng 5000ml, cổ50 Schott-Duran Cái Cái
9 217117608 Bình cầu đáy bằng 6000ml cổ65 Schott-Duran Cái Cái
10 217118604 Bình cầu đáy bằng 10000ml cổ65 Schott-Duran Cái Cái
11 217312409 Bình cầu đáy bằng MR 100ml cổ34 Schott-Duran Cái Cái
12 217313602 Bình cầu đáy bằng MR 250ml cổ50 Schott-Duran Cái Cái
13 217314401 Bình cầu đáy bằng, MR 500ml cổ50 Schott-Duran Cái Cái
14 217315406 Bình cầu đáy bằng MR 1000ml cổ50 Schott-Duran Cái Cái
15 217316402 Bình cầu đáy bằng MR, 2000ml Schott-Duran Cái Cái
16 217211706 Bình cầu đáy tròn 50ml cổ26 Schott-Duran Cái Cái
17 217212402 Bình cầu đáy tròn 100ml cổ26 Schott-Duran Cái Cái
18 217213604 Bình cầu đáy tròn 250ml cổ34 Schott-Duran Cái Cái
19 217214403 Bình cầu đáy tròn 500ml cỏ34 Schott-Duran Cái Cái
20 217215408 Bình cầu đáy tròn 1000ml cổ42 Schott-Duran Cái Cái
21 217216404 Bình cầu đáy tròn 2000ml cổ42 Schott-Duran Cái Cái
22 217217306 Bình cầu đáy tròn 5000ml cổ50 Schott-Duran Cái Cái
23 217218705 Bình cầu đáy tròn 12000ml cổ71 Schott-Duran Cái Cái
24 217219103 Bình cầu đáy tròn 20000ml cổ76 Schott-Duran Cái Cái
25 243959103 Bình cầu đáy tròn 20000ml cổ ngắn Schott-Duran Cái Cái
26 241711908 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 29/32 50ml Schott-Duran Cái Cái
27 241712407 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 19/26 100ml Schott-Duran Cái Cái
28 241712604 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 24/29 100ml Schott-Duran Cái Cái
29 241712707 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 29/32 100ml Schott-Duran Cái Cái
30 241713609 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 24/29 250ml Schott-Duran Cái Cái
31 241713703 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 29/32 250ml Schott-Duran Cái Cái
32 241714408 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 24/29 500ml Schott-Duran Cái Cái
33 241714605 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 29/32 500ml Schott-Duran Cái Cái
34 241715404 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 24/29 1000ml Schott-Duran Cái Cái
35 241715601 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 29/32 1000ml Schott-Duran Cái Cái
36 241716306 Bình cầu đáy bằng cổ nhám 29/32 2000ml Schott-Duran Cái Cái
37 241701307 Bình cầu đáy tròn, nhám 14/23 25ml
DURAN® Round bottom flask, NS 14/23, 25 ml
Schott-Duran Cái Cái
38 241702003 Bình cầu đáy tròn, nhám 14/23 50ml
DURAN® Round bottom flask, NS 19/26, 50 ml
Schott-Duran Cái Cái
39 241702406 Bình cầu đáy tròn, nhám 19/26 100ml
DURAN® Round bottom flask, NS 19/26, 100 ml
Schott-Duran Cái Cái
40 241702706 Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 100ml Schott-Duran Cái Cái
41 241703608 Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29 250ml Schott-Duran Cái Cái
42 241703702 Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 250ml
DURAN® Round bottom flask, NS 29/32, 250 ml
Schott-Duran Cái Cái
43 241704407 Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29 500ml Schott-Duran Cái Cái
44 241704604 Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 500ml
DURAN® Round bottom flask, NS 29/32, 500 ml
Schott-Duran Cái Cái
45 241705609 Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 1000ml
DURAN® Round bottom flask, NS 29/32, 1000 ml
Schott-Duran Cái Cái
46 241706305 Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 2000ml
DURAN® Round bottom flask, NS 29/32, 2000 ml
Schott-Duran Cái Cái
47 241706408 Bình cầu đáy tròn, nhám 45/40 2000ml Schott-Duran Cái Cái
48 241707207 Bình cầu đáy tròn, nhám 45/40 4000ml Schott-Duran Cái Cái
49 241832604 Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 100ml Schott-Duran Cái Cái
50 241833703 Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 250ml
DURAN® Round bottom flask, two necks, centre socket size 29/32, side socket size 14/23, 250 ml
Schott-Duran Cái Cái
51 241834408 Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 500ml Schott-Duran Cái Cái
52 241834605 Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 500ml Schott-Duran Cái Cái
53 241835601 Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 1000ml Schott-Duran Cái Cái
54 241883708 Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 250ml
DURAN® Round bottom flask, three necks, centre socket size 29/32, side socket size 14/23, 250 ml
Schott-Duran Cái Cái
55 241884601 Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 500ml Schott-Duran Cái Cái
56 241885503 Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 1000ml Schott-Duran Cái Cái
57 241856308 Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 2000ml Schott-Duran Cái Cái
58 241856505 Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x29/32 2000ml Schott-Duran Cái Cái
59 243956303 Bình cầu đáy tròn, 4 cổ 2000ml Schott-Duran Cái Cái
60 243924608 Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN100, NS 29/32 Schott-Duran Cái Cái
61 215116203 Bình cấy mô dạng Fernbach 1800ml Schott-Duran Cái Cái
62 216532807 Bình cất có nhánh 125ml Schott-Duran Cái Cái
63 246532804 Bình cất có nhánh 125ml nhám 19/26 Schott-Duran Cái Cái
64 241202707 Bình cô quay chân không 100ml cổ29/32 Schott-Duran Cái Cái
65 241203703 Bình cô quay chân không 250ml cổ29/32 Schott-Duran Cái Cái
66 241204605 Bình cô quay chân không 500ml cổ29/32 Schott-Duran Cái Cái
67 241205601 Bình cô quay chân không 1000ml cổ29/32 Schott-Duran Cái Cái
68 241952004 Bình quả lê 50ml cổ14/23 Schott-Duran Cái Cái
69 241952501 Bình quả lê 100ml cổ14/23 Schott-Duran Cái Cái
DURAN® Pear shape flask, NS 14/23, 10 ml Schott-Duran Cái Cái
DURAN® Pear shape flask, NS 14/23, 25 ml Schott-Duran Cái Cái
DURAN® Pear shape flask, NS 14/23, 50 ml Schott-Duran Cái Cái
Bình duran duran 250ml Schott-Duran Cái Cái
Bình duran duran 500ml Schott-Duran Cái Cái
Bình duran duran 1000ml Schott-Duran Cái Cái
Bình duran duran 2000ml Schott-Duran Cái Cái
Bình duran duran 5000ml Schott-Duran Cái Cái
70 216780704 Bình định mức, cổ 7/16 5ml c/x 0.025 A Schott-Duran Cái Cái
71 216780807 Bình định mức, cổ 7/16 10ml 0.025 A Schott-Duran Cái Cái
72 216781203 Bình định mức, cổ 10/19 20ml 0.04 A Schott-Duran Cái Cái
73 216781409 Bình định mức, cổ 10/19 25ml 0.04 A Schott-Duran Cái Cái
74 216781709 Bình định mức, cổ 12/21 50ml 0.06 A Schott-Duran Cái Cái
75 216782405 Bình định mức, cổ 12/21 100ml 0.1 A Schott-Duran Cái Cái
76 216783204 Bình định mức, cổ 14/23 200ml 0.15 A Schott-Duran Cái Cái
77 216783607 Bình định mức, cổ 14/23 250ml 0.15 A Schott-Duran Cái Cái
Bình định mức 200ml
78 216784406 Bình định mức, cổ 19/26 500ml 0.25 A Schott-Duran Cái Cái
79 216785402 Bình định mức cổ 24/29 1000ml 0.4 A Schott-Duran Cái Cái
80 216786304 Bình định mức cổ 24/29 2000ml 0.6 A Schott-Duran Cái Cái
81 216787309 Bình định mức cổ 34/35 5000ml 1.2 A Schott-Duran Cái Cái
82 216782508 Bình định mức, MR 14/23 100ml A Schott-Duran Cái Cái
83 247815702 Bình hút ẩm, vĩ Inox 150mm 2,4 lít Schott-Duran Cái Cái
84 247816107 Bình hút ẩm, vĩ Inox 200mm 5,8 lít Schott-Duran Cái Cái
85 247816604 Bình hút ẩm, vĩ Inox 250mm 10,5 lít Schott-Duran Cái Cái
86 247816904 Bình hút ẩm, vĩ Inox 300mm 18,5 lít Schott-Duran Cái Cái
87 247824604 Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 100mm, 0.7 lít Schott-Duran Cái Cái
88 247825703 Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 150mm, 2,4 lít Schott-Duran Cái Cái
89 247826108 Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 200mm, 5,8 lít Schott-Duran Cái Cái
90 247826605 Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 250mm 10,5 lít Schott-Duran Cái Cái
91 247826905 Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 300mm 18,5 lít Schott-Duran Cái Cái
92 244206109 Nắp bình hút ẩm có vòi 200mm Schott-Duran Cái Cái
93 2441066 Nắp bình hút ẩm không vòi 250mm Schott-Duran Cái Cái
94 290805705 Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 150mm Schott-Duran Cái Cái
95 290806101 Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 200mm Schott-Duran Cái Cái
96 290806607 Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 250mm Schott-Duran Cái Cái
97 290806907 Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 300mm Schott-Duran Cái Cái
98 297254608 Đĩa bằng sứ cho bình hút ẩm 100mm Schott-Duran Cái Cái
99 212311707 Bình Kjeldahl 50ml Schott-Duran Cái Cái
100 212312403 Bình Kjeldahl 100ml Schott-Duran Cái Cái
101 212313605 Bình Kjeldahl 250ml Schott-Duran Cái Cái
102 212314404 Bình Kjeldahl 500ml N37 Schott-Duran Cái Cái
103 212315109 Bình Kjeldahl 750ml Schott-Duran Cái Cái
104 212315409 Bình Kjeldahl 1000ml Schott-Duran Cái Cái
105 243902408 Bình phản ứng 100ml Schott-Duran Cái Cái
106 243903601 Bình phản ứng 250ml Schott-Duran Cái Cái
107 243904409 Bình phản ứng 500ml Schott-Duran Cái Cái
108 243905405 Bình phản ứng 1000ml Schott-Duran Cái Cái
109 212013602 Bình tam giác, có nhánh hút CK 250ml Schott-Duran Cái Cái
110 212014401 Bình tam giác, có nhánh hút CK 500ml Schott-Duran Cái Cái
111 212015406 Bình tam giác, có nhánh hút CK 1000ml Schott-Duran Cái Cái
112 212016308 Bình tam giác, có nhánh hút CK 2000ml Schott-Duran Cái Cái
113 212161407 Bình tam giác, cổ hẹp 25ml Schott-Duran Cái Cái
114 212161707 Bình tam giác, cổ hẹp 50ml Schott-Duran Cái Cái
115 212162403 Bình tam giác, cổ hẹp 100ml Schott-Duran Cái Cái
116 219902702 Bình tam giác, cổ hẹp 150ml Schott-Duran Cái Cái
117 212163202 Bình tam giác, cổ hẹp 200ml Schott-Duran Cái Cái
118 212163605 Bình tam giác, cổ hẹp 250ml Schott-Duran Cái Cái
119 212163905 Bình tam giác, cổ hẹp 300ml Schott-Duran Cái Cái
120 212164404 Bình tam giác, cổ hẹp 500ml Schott-Duran Cái Cái
121 212165409 Bình tam giác, cổ hẹp 1000ml Schott-Duran Cái Cái
122 212166302 Bình tam giác, cổ hẹp 2000ml Schott-Duran Cái Cái
123 212166808 Bình tam giác, cổ hẹp 3000ml Schott-Duran Cái Cái
124 212167307 Bình tam giác, cổ hẹp 5000ml Schott-Duran Cái Cái
125 212261705 Bình tam giác, cổ rộng 50ml Schott-Duran Cái Cái
126 212262401 Bình tam giác, cổ rộng 100ml Schott-Duran Cái Cái
127 212263209 Bình tam giác, cổ rộng 200ml Schott-Duran Cái Cái
128 212263603 Bình tam giác, cổ rộng 250ml Schott-Duran Cái Cái
129 212263903 Bình tam giác, cổ rộng 300ml Schott-Duran Cái Cái
130 212264402 Bình tam giác, cổ rộng 500ml Schott-Duran Cái Cái
131 212265407 Bình tam giác, cổ rộng 1000ml Schott-Duran Cái Cái
132 212266309 Bình tam giác, cổ rộng 2000ml Schott-Duran Cái Cái
133 218032451 Bình tam giác nắp vặn 100ml Schott-Duran Cái Cái
134 218033653 Bình tam giác nắp vặn 250ml Schott-Duran Cái Cái
135 218034452 Bình tam giác nắp vặn 500ml Schott-Duran Cái Cái
136 218035457 Bình tam giác nắp vặn 1000ml Schott-Duran Cái Cái
137 241931306 Bình tam giác nắp mài,14/23 25ml Schott-Duran Cái Cái
138 241931709 Bình tam giác cổ mài, 19/26 50ml, chưa có nút Schott-Duran Cái Cái
139 241931803 Bình tam giác cổ mài, 24/29 50ml, chưa có nút Schott-Duran Cái Cái
140 241932405 Bình tam giác cổ mài, 19/26 100ml, chưa có nút Schott-Duran Cái Cái
141 241932602 Bình tam giác cổ mài, 24/29 100ml, chưa có nút Schott-Duran Cái Cái
142 241932705 Bình tam giác cổ mài,29/32 100ml, chưa có nút Schott-Duran Cái Cái
143 241933607 Bình tam giác cổ mài,24/29 250ml, chưa có nút Schott-Duran Cái Cái
144 241933701 Bình tam giác cổ mài,29/32 250ml, chưa có nút Schott-Duran Cái Cái
145 241934603 Bình tam giác cổ mài,29/32 500ml , chưa có nút Schott-Duran Cái Cái
146 241935608 Bình tam giác cổ mài,29/32 1000ml, chưa có nút Schott-Duran Cái Cái
147 243202207 DURAN® Micro burette with straight stopcock, 5 ml Schott-Duran Cái Cái
148 243282703 Buret khoá TT 10ml, 1/50 Schott-Duran Cái Cái
149 243292704 Buret khoá TT 10ml, 1/50, loại AS Schott-Duran Cái Cái
150 243283305 Buret khoá TT 25ml, 1/20 Schott-Duran Cái Cái
151 243293306 Buret khóa TT 25ml, 1/20, loại AS Schott-Duran Bộ Bộ
152 243293606 Buret khóa TT 50ml, 1/10, loại AS Schott-Duran Boä Bộ
153 243182705 Buret tự động khóa TT 10ml /0.02, Schott-Duran Boä Bộ
154 243182754 Buret tự động khóa thủy tinh 10ml, 1/50 kèm theo quả bóp va chai trắng 2 lít - Schott-Duran Boä Bộ
155 243183356 Burette tự động khóa thủy tinh 25ml, 1/20 Schott-Duran Boä Bộ
156 243183307 Buret tự động trắng khóa thủy tinh 25ml , 1/20 Schott-Duran Boä Bộ
157 243183656 Burette tự động khóa thủy tinh 50ml, 1/10 (kèm chai 2000ml + quả bóp CK) Schott-Duran Boä Bộ
158 243183607 Buret tự động trắng khóa thủy tinh 50ml ,1/10 Schott-Duran Cái Cái
159 233190006 Chai Coplin cho 10 slides 76x26mm Schott-Duran Cái Cái
160 257040101 Chai rửa khí 500 ml Schott-Duran Cái Cái
161 211596303 Chai trắng cho burette tự động 2000ml Schott-Duran Cái Cái
162 211596369 Chai nâu cho burette tự động 29/32, 2000ml Schott-Duran Cái Cái
163 214516604 Chai cấy mô 2500ml Schott-Duran Cái Cái
164 215715804 Chai cấy mô Roux 1200ml Schott-Duran Cái Cái
165 215415801 Chai cấy mô Roux 1200ml Schott-Duran Cái Cái
166 211851707 Chai cổ rộng + nút mài 24/20 50ml Schott-Duran Cái Cái
167 214653609 Chai trắng đựng mẫu nút đậy có kẹp 250ml Schott-Duran Cái Cái
168 211651402 Chai trắng cổ hẹp nút TT 25ml 12/21 Schott-Duran Cái Cái
169 211654408 Chai trắng cổ hẹp nút TT 500ml 24/29 Schott-Duran Cái Cái
170 231642407 Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 100ml 14/23 Schott-Duran Cái Cái
171 231643609 Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26 Schott-Duran Cái Cái
172 231644408 Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 500ml 24/29 Schott-Duran Cái Cái
173 231645404 Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 1000ml 29/32 Schott-Duran Cái Cái
174 211681405 Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 25ml 14/23 Schott-Duran Cái Cái
175 231671705 Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 50ml 14/23 Schott-Duran Cái Cái
176 231672401 Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 100ml 14/23 Schott-Duran Cái Cái
177 231673603 Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26 Schott-Duran Cái Cái
178 211673602 Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26 Schott-Duran Cái Cái
179 231674402 Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 500ml 24/29 Schott-Duran Cái Cái
180 231675407 Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 1000ml 29/32 Schott-Duran Cái Cái
181 211686309 Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 2000ml 29/32 Schott-Duran Cái Cái
182 238165459 Chai nâu cho dispenser 1000ml Schott-Duran Cái Cái
183 211946854 Chai có nhánh hút chân không 3000ml Schott-Duran Cái Cái
184 211917301 Chai có nhánh hút chân không 5000ml Schott-Duran goi/100c goi/100c
185 247036304 Chai thủy tinh có vòi, nút vặn 2000ml Schott-Duran goi/100c goi/100c
186 247026303 Chai thủy tinh có khóa 2 lít Schott-Duran Cái Cái
187 247017307 Chai thủy tinh có vòi 5000ml ( không nhám ) Schott-Duran Cái Cái
188 247027308 Chai trắng thủy tinh có vòi có khóa nút TT 5000ml 40/45 Schott-Duran Cái Cái
189 247018603 Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 10 lít ( Không kèm nút , vòi ) Schott-Duran Cái Cái
190 247028604 Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 10 lít Schott-Duran Cái Cái
191 247029103 Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 20 lít Schott-Duran Cái Cái
192 247019102 Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 20 lít ( Không có vòi xả và nút đậy) Schott-Duran Cái Cái
193 241480401 Vòi xả cho chai thủy tinh NS 29 Schott-Duran Cái Cái
194 232701708 Chai nhỏ giọt trắng 50ml Schott-Duran Cái Cái
195 232701765 Chai nhỏ giọt nâu 50ml Schott-Duran Cái Cái
196 232702404 Chai nhỏ giọt trắng 100ml Schott-Duran Cái Cái
197 232702461 Chai nhỏ giọt nâu 100ml Schott-Duran Cái Cái
198 218011453 Chai trung tính, GL 25 25ml hấp tiệt trùng nhiệt độ 140oC Schott-Duran Cái Cái
199 218011753 Chai trung tính, GL 32 50ml Schott-Duran Cái Cái
200 218012458 Chai trung tính, GL 45 100ml Schott-Duran Cái Cái
201 218013651 Chai trung tính, GL 45 250ml Schott-Duran Cái Cái
202 218014459 Chai trung tính, GL 45 500ml, TRẮNG, CÓ NẮP Schott-Duran Cái Cái
203 218015455 Chai trung tính, GL 45 1000ml Schott-Duran Cái Cái
204 218016357 Chai trung tính, GL 45 2000ml Schott-Duran Cái Cái
205 218017353 Chai trung tính, GL 45 5000ml Schott-Duran Cái Cái
206 218018658 Chai trung tính, GL 45 10000ml Schott-Duran Cái Cái
207 218018855 Chai trung tính, GL 45 15000ml Schott-Duran Cái Cái
208 218019157 Chai trung tính, GL 45 20000ml Schott-Duran Cái Cái
209 1113951 Chai trung tính, GL 80 20000ml Schott-Duran Cái Cái
210 218012458 Chai trung tính, GL 45 100ml, không nắp Schott-Duran Cái Cái
211 1092234 Chai trung tính chịu lực, 250ml có nắp và vòng đệm Schott-Duran Cái Cái
212 1092235 Chai trung tính chịu lực, 500ml có nắp và vòng đệm Schott-Duran Cái Cái
213 127076 Chai trung tính, có nắp GL 45 250ml Schott-Duran Cái Cái
214 1127076 Chai trung tính chịu sốc nhiệt, chia vạch đảo, có nắp và vòng đệmGL 45 250ml Schott-Duran Cái Cái
215 1127077 Chai trung tính chịu sốc nhiệt, chia vạch đảo, có nắp và vòng đệmGL 45 500ml Schott-Duran Cái Cái
216 218054405 Chai trung tính phủ PU, không nắp 500ml Schott-Duran Cái Cái
217 218055401 Chai trung tính phủ PU, không nắp 1000ml Schott-Duran Cái Cái
218 218202453 Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 100ml Schott-Duran Cái Cái
219 218203655 Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 250ml Schott-Duran Cái Cái
220 218204454 Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 500ml Schott-Duran Cái Cái
221 218205459 Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 1000ml Schott-Duran Cái Cái
222 1160146 Chai trung tính nâu cổ rộng GLS 80 500ml Schott-Duran Cái Cái
223 1160147 Chai trung tính nâu cổ rộng GLS 80 1000ml Schott-Duran Cái Cái
224 1112627 Chai trung tính cổ rộng GLS 80 500ml Schott-Duran Cái Cái
225 1112713 Chai trung tính cổ rộng GLS 80 1000ml Schott-Duran Hộp Hộp
226 1112715 Chai trung tính cổ rộng GLS 80 2000ml Schott-Duran Cái Cái
227 1113949 Chai trung tính cổ rộng GLS 80 5000ml Schott-Duran Cái Cái
228 1113950 Chai trung tính cổ rộng GLS 80 10000ml Schott-Duran Cái Cái
229 1160152 Chai trung tính cổ rộng GLS 80 20000ml - Schott-Duran Cái Cái
230 292391307 Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 25 Schott-Duran Cái Cái
231 292391907 Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 32 Schott-Duran Cái Cái
232 292392809 Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 45 Schott-Duran Cái Cái
233 292421907 Vòng đệm chai trung tính GL32 Schott-Duran Cái Cái
234 292422809 Vòng đệm chai trung tính GL45 Schott-Duran Cái Cái
235 218062405 Chai trung tính nâu 100ml Schott-Duran Cái Cái
236 218063607 Chai trung tính nâu 250ml Schott-Duran Cái Cái
237 218064406 Chai trung tính nâu 500ml Schott-Duran Cái Cái
238 218065402 Chai trung tính nâu 1000ml Schott-Duran Cái Cái
239 218066304 Chai trung tính nâu 2000ml Schott-Duran Cái Cái
240 218067309 Chai trung tính nâu 5000ml Schott-Duran Cái Cái
241 218062454 Chai trung tính nâu, 100ml (nắp xanh+ vòng đệm) Schott-Duran Cái Cái
242 218063656 Chai trung tính nâu, 250ml (nắp xanh+vòng đệm xanh) Schott-Duran Cái Cái
243 218064455 Chai trung tính nâu, 500ml (nắp xanh + vòng đệm) Schott-Duran Cái Cái
244 218065451 Chai trung tính nâu, 1000ml(nắp xanh+vòng đệm xanh) Schott-Duran Cái Cái
245 218066353 Chai trung tính nâu, 2000ml (nắp+vòng đệm) Schott-Duran Cái Cái
246 1170682 Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 18 Schott-Duran Cái Cái
247 292402807 Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 45 Schott-Duran Cái Cái
248 292442802 Vòng đệm ETFE của chai trung tính màu đỏ chịu nhiệt GL45 Schott-Duran Cái Cái
249 293382868 Nắp vặn xanh lá chai trung tính GL 45 Schott-Duran Cái Cái
250 293382884 Nắp vặn xám chai trung tính GL 45 Schott-Duran Cái Cái
251 293382802 Nắp vặn vàng chai trung tính GL 45 Schott-Duran Cái Cái
252 243923406 Nắp cho bình phản ứng 100ml Schott-Duran Cái Cái
253 243924702 Nắp cho bình phản ứng 500ml và 1000ml Schott-Duran Cái Cái
254 1017526 Nắp vặn chống giả xanh/ đỏ GL45 Schott-Duran bao/1000c bao/1000c
255 1088655 Nắp vặn có màng GL45 Schott-Duran bao/1000c bao/1000c
256 1089911 Vòng đệm PPN xanh lá cho chai trung tính chịu nhiệt Schott-Duran hộp hộp
257 1089914 Vòng đệm PPN xám cho chai trung tính chịu nhiệt GL45 Schott-Duran Cái Cái
258 1089917 Vòng đệm PPN vàng cho chai trung tính chịu nhiệt Schott-Duran Cái Cái
259 1129750 Nắp vặn GL45 có khoan 2 cổng GL14 Schott-Duran Cái Cái
260 1129751 Nắp vặn GL45 có khoan 3 cổng GL14 Schott-Duran Cái Cái
261 1129812 Nắp vặn HPLC GL45 có khoan 4 cổng Schott-Duran Cái Cái
262 1129813 Ong nối phụ tùng nắp vặn HPLC Schott-Duran Cái Cái
263 1129814 Nắp vặn GL14 ống nối Schott-Duran Cái Cái
264 1129815 Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 1.6mm Schott-Duran Cái Cái
265 1129816 Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 3.0mm Schott-Duran Cái Cái
266 1129817 Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 3.2mm Schott-Duran Cái Cái
267 1129818 Ong đệm cho nắp vặn GL14 6.0mm Schott-Duran Cái Cái
268 1129819 Màng PTFE cho nắp GL14 Schott-Duran Cái Cái
269 1129820 Chai trung tính HPLC GL 45 PP với 4 cổng, 1000 ml Schott-Duran Cái Cái
270 1129821 Chai trung tính HPLC GL 45 PP với 4 cổng, 500 ml Schott-Duran Cái Cái
271 1137799 Bộ bù áp cho nắp 2-3 cổng (có màng lọc 0.2um) Schott-Duran Cái Cái
272 1137801 Bộ bù áp cho nắp 4 cổng (có màng lọc 0.2um) Schott-Duran Cái Cái
273 1160167 Bộ bù áp cho nắp 4 cổng GL 18 Schott-Duran Cái Cái
274 1160168 Nắp vặn màu xanh GLS 80, có màng lọc Schott-Duran Cái Cái
275 1160171 Ong đệm cho nắp vặn GL18 8mm Schott-Duran Cái Cái
276 1160172 Ong đệm cho nắp vặn GL18 10mm Schott-Duran Cái Cái
277 1160173 Ong đệm cho nắp vặn GL18 12mm Schott-Duran Cái Cái
278 1160174 Nắp vặn GL18 cho ống nối Schott-Duran Cái Cái
279 1160176 Nắp vặn GLS80 màu xanh có khoan 4 cổng GL18 Schott-Duran Cái Cái
280 1165888 Nắp vặn GLS 80 PSU - Schott-Duran Cái Cái
281 1167307 Vòng đệm PTFE GLS 80 - Schott-Duran Cái Cái
282 1168416 Nắp an toàn 3 cổng có khóa GL45 Schott-Duran Cái Cái
283 1168418 Nắp rửa an toàn PTFE GL45 Schott-Duran Cái Cái
284 1168432 Charcoal filter big, filling quantity 48 g Schott-Duran Cái Cái
285 1183250 Miếng đệm GL 25 màu xanh - Schott-Duran Cái Cái
286 1183251 Miếng đệm nút vặn GL 32, màu xanh - Schott-Duran Cái Cái
287 292270602 Nắp nhựa đỏ hở GL 18 (có khoan lỗ) Schott-Duran Cái Cái
288 292401108 Nắp nhựa đỏ hở GL 18 Schott-Duran Cái Cái
289 170682 Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 18 Schott-Duran Cái Cái
290 1200380 GLS 80 - Schott-Duran Cái Cái
291 1200382 Đũa khuấy cho GLS 80 - Schott-Duran Cái Cái
292 213133802 Chậu TT không mỏ đk 70mm cao 40mm 100ml Schott-Duran Cái Cái
293 213134104 Chậu TT không mỏ đk 80mm cao 45mm 150ml Schott-Duran Cái Cái
294 213114102 Chậu TT có mỏ đk 80mm cao 45mm, 150ml Schott-Duran Cái Cái
295 213114908 Chậu TT có mỏ đk 115mm cao 65mm 500ml Schott-Duran Cái Cái
296 213115407 Chậu TT có mỏ đk 140mm cao 75mm 900ml Schott-Duran Cái Cái
297 213115904 Chậu TT có mỏ đk 190 cao 90mm, 2000ml Schott-Duran Cái Cái
298 213136302 Chậu TT Đk 230mm,cao 100mm Schott-Duran Cái Cái
299 213116309 Chậu kết tinh 230x100mm, 3500ml Schott-Duran Cái Cái
300 213013802 Chén TT có mỏ 60ml 70mm Schott-Duran Cái Cái
301 213014104 Chén TT có mỏ 90ml 80mm Schott-Duran Cái Cái
302 213014404 Chén TT có mỏ 170ml 95mm Schott-Duran Hộp Hộp
303 213014901 Chén TT có mỏ 320ml 115mm Schott-Duran Cái Cái
304 213631903 Chậu trữ mẫu (bình chạy sắc ký)150x50x150mm Schott-Duran Cái Cái
305 242101304 Chén cân thấp 28x25mm 5ml Schott-Duran Cái Cái
306 242102309 Chén cân thấp 38x30mm 15ml Schott-Duran Cái Cái
307 242103202 Chén cân thấp 54x30mm 30ml Schott-Duran Cái Cái
308 242104104 Chén cân thấp 85x30mm 80ml Schott-Duran Cái Cái
309 242111802 Chén cân cao 32x50mm 20ml Schott-Duran Cái Cái
310 242112301 Chén cân cao 38x70mm 45ml Schott-Duran Cái Cái
311 242112404 Chén cân cao 44x80mm 70ml Schott-Duran Cái Cái
312 211060701 Cốc đốt thấp thành 5 ml Schott-Duran Cái Cái
313 211060804 Cốc đốt thấp thành 10ml Schott-Duran Cái Cái
314 89927 Cốc đốt thấp thành 25ml Schott-Duran Cái Cái
315 211061406 Cốc đốt thấp thành 25ml Schott-Duran Cái Cái
316 211061706 Cốc đốt thấp thành 50ml Schott-Duran Cái Cái
317 211062402 Cốc đốt thấp thành 100ml Schott-Duran Cái Cái
318 211062908 Cốc đốt thấp thành 150 ml Schott-Duran Cái Cái
319 211063604 Cốc đốt thấp thành 250ml Schott-Duran Cái Cái
320 211064103 Cốc đốt thấp thành 400ml Schott-Duran Cái Cái
321 211064806 Cốc đốt thấp thành 600ml (500ml) Schott-Duran Cái Cái
322 211065305 Cốc đốt thấp thành 800 ml Schott-Duran Cái Cái
323 211065408 Cốc đốt thấp thành 1000ml Schott-Duran Cái Cái
324 211066301 Cốc đốt thấp thành 2000ml Schott-Duran Cái Cái
325 211066807 Cốc đốt thấp thành 3000ml Schott-Duran Cái Cái
326 211067306 Cốc đốt thấp thành 5000ml Schott-Duran Cái Cái
327 211068602 Cốc đốt thấp thành 10000ml Schott-Duran Cái Cái
328 211161704 Cốc đốt cao thành 50ml, cao 70mm Schott-Duran Cái Cái
329 211162409 Cốc đốt cao thành 100ml, cao 80mm Schott-Duran Cái Cái
330 211162906 Cốc đốt cao thành 150ml, cao 95mm Schott-Duran Cái Cái
331 211163602 Cốc đốt cao thành 250ml, cao 100mm Schott-Duran Cái Cái
332 211164101 Cốc đốt cao thành 400ml, cao 130mm Schott-Duran Cái Cái
333 211164804 Cốc đốt cao thành 600ml, cao 150mm Schott-Duran Cái Cái
334 211165406 Cốc đốt cao thành 1000ml, cao 180mm Schott-Duran Cái Cái
335 211166308 Cốc đốt cao thành 2000ml, cao 240mm Schott-Duran Cái Cái
336 211175407 Cốc đốt cao thành 1000ml không mỏ Schott-Duran Cái Cái
337 211314406 Cốc đốt thành dầy có mỏ 1000ml Schott-Duran Cái Cái
338 211314401 Cốc đốt thành dầy có mỏ 500ml Schott-Duran Cái Cái
339 211315406 Cốc đốt thành dầy có mỏ 1000ml Schott-Duran Cái Cái
340 211412904 Cốc philip 150ml Schott-Duran Cái Cái
341 286322603 Chén cho bộ nối cầu 19/9 Schott-Duran Cái Cái
342 286323205 Bi cho bộ nối cầu 19/9 Schott-Duran Cái Cái
343 286333403 Kẹp cho bộ nối cầu Schott-Duran Cái Cái
344 286324201 Chén cho bộ nối cầu 29/15 Schott-Duran Cái Cái
345 286324801 Bi cho bộ nối cầu 29/15 Schott-Duran Cái Cái
346 286333806 Kẹp cho bộ nối cầu KS29 Schott-Duran Cái Cái
347 286327001 Chén cho bộ nối cầu 40/45 Schott-Duran Cái Cái
348 286327601 Chén cho bộ nối cầu 40/45 Schott-Duran Cái Cái
349 286334605 Kẹp cho bộ nối cầu KS40 Schott-Duran Cái Cái
350 286153203 Co nối thẳng cone/ trơn ( +) 14.5/23 Schott-Duran Cái Cái
351 286155007 Co nối thẳng cone/ trơn ( +) 19/26 Schott-Duran Cái Cái
352 286156209 Co nối thẳng cone/ trơn ( +) 24/29 Schott-Duran Cái Cái
353 286157008 Co nối thẳng cone/ trơn ( +) 29/32 Schott-Duran Cái Cái
354 286170808 Co nối thẳng cone/ trơn ( +) 50/42 Schott-Duran Cái Cái
355 286164406 Co nối thẳng cone/ trơn tấm chắn ( +) 14.5/23 Schott-Duran Cái Cái
356 286165205 Co nối thẳng cone/ trơn tấm chắn ( +) 18.8/26 Schott-Duran Cái Cái
357 286166004 Co nối thẳng cone/ trơn tấm chắn ( +) 24/29 Schott-Duran Cái Cái
358 286166801 Co nối thẳng cone/ trơn tấm chắn ( +) 29/32 Schott-Duran Cái Cái
359 286169404 Co nối thẳng cone/ trơn tấm chắn ( +) 45/40 Schott-Duran Cái Cái
360 286160207 Co nối thẳng, cone NS 45/40 Schott-Duran Cái Cái
361 286525408 Co nối thẳng socket/ trơn ( -) 14.5/23 Schott-Duran Cái Cái
362 286536602 Co nối thẳng socket/ trơn ( -) 19/26 Schott-Duran Cái Cái
363 286543803 Co nối thẳng socket/ trơn ( -) 24/29 Schott-Duran Cái Cái
364 286550001 Co nối thẳng socket/ trơn ( -) 29/32 Schott-Duran Cái Cái
365 286561204 Co nối thẳng socket NS 45/50 Schott-Duran Cái Cái
366 242407104 Cột VIGREUX 300mm, 24/29 Schott-Duran Cái Cái
367 213403108 Đĩa rây 48mm Schott-Duran Cái Cái
368 234002406 Đèn cồn thủy tinh 100ml Schott-Duran Cái Cái
369 237553903 Đĩa petri TT 40x12mm Schott-Duran Cái Cái
370 237554008 Đĩa petri TT 60x15 ( 10 cái/hộp) Schott-Duran Cái Cái
371 237554205 Đĩa petri TT 80x15 ( 10 cái/hộp) Schott-Duran Cái Cái
372 1184071 Đĩa petri TT 90x15 ( 10 cái/hộp) Schott-Duran Cái Cái
373 237554608 Đĩa petri TT 100x15 ( 10 cái/hộp) Schott-Duran Cái Cái
374 237554805 Đĩa petri TT 100x20 ( 10 cái/hộp) Schott-Duran Cái Cái
375 237555107 Đĩa petri TT 120x20 ( 10cái/hộp) Schott-Duran Cái Cái
376 237555201 Đĩa petri TT 150x25 (10 cái/hộp) Schott-Duran Cái Cái
377 217554307 Đĩa petri TT 80x20 Schott-Duran Cái Cái
378 217554607 Đĩa petri TT 100x15 Schott-Duran Cái Cái
379 217554804 Đĩa petri TT 100x20 Schott-Duran Cái Cái
380 233160003 Hộp nhuộm lam nằm SCHIEFFERDECKER 2 bộ phận 90x70x40mm (LxWxH) Schott-Duran Cái Cái
381 233180005 Hộp nhuộm lam 4 Bộ phận Schott-Duran Cái Cái
382 233180005 Hộp nhuộm lam 2 Bộ phận+B1790 Schott-Duran Cái Cái
383 213170003 Giá hộp nhuộm lam (10 slides 76x26mm) Schott-Duran Cái Cái
384 290750002 Tay treo hộp nhuộm lam Schott-Duran Cái Cái
385 242091606 Hộp tiêu bản 85x123mm 600ml Schott-Duran Cái Cái
386 242092405 Hộp tiêu bản 150x80mm Schott-Duran Cái Cái
387 242093804 Hộp tiêu bản 200x100mm Schott-Duran Cái Cái
388 242093907 Hộp tiêu bản 200x150mm Schott-Duran Cái Cái
389 290714609 Kẹp thép không gỉ cho nắp bình cầu 4 cổ DN100 Schott-Duran Cái Cái
390 286035504 Khóa buret NS 12.5, bore 2.5mm Schott-Duran Cái Cái
391 286403407 Khoá burette NS 12.5, bore 1.5mm Schott-Duran Cái Cái
392 286408405 Khoá burette thẳng SBW-keys NS 12.5, bore 1.5mm Schott-Duran Cái Cái
393 286408002 Khoá burette thẳng SBW-keys NS 12.5, bore 1.5mm Schott-Duran Cái Cái
394 286403604 Khoá 2 thông NS 12.5, bore 2.5mm Schott-Duran Cái Cái
395 286404806 Khoá 2 thông NS 14.5, bore 2.5mm Schott-Duran Cái Cái
396 286407203 Khóa 2 thông SBW , BORE 6 MM, NS 18.8, DURAN, " SIDE ARMS 13 MM " Schott-Duran Cái Cái
397 286412609 Khoá 2 thông PTFE, NS 12.5, bore 2mm Schott-Duran Cái Cái
398 286412806 Khoá 2 thông PTFE, NS 12.5, bore 2.5mm Schott-Duran Cái Cái
399 286413408 Khoá 2 thông PTFE, NS 14.5, bore 2.5mm Schott-Duran Cái Cái
400 286416405 Khóa 3 ngã, nút thủy tinh, T-BORE 2 mm Schott-Duran Cái Cái
401 286417804 Khóa 3 ngã, nút teflon, T-BORE 2 mm Schott-Duran Cái Cái
402 286418406 Khóa 3 ngả SBW-KEYS, T-BORE 2.5 MM, NS 18.8, DURAN Schott-Duran Cái Cái
403 286419805 Khóa 3 ngả PTFE-KEYS, T-BORE 2.5 MM, NS 18.8, DURAN Schott-Duran Cái Cái
404 233213405 Mặt kính đồng hồ 60mm - Schott-Duran Cái Cái
405 233214101 Mặt kính đồng hồ 80mm - Schott-Duran Cái Cái
406 233214607 Mặt kính đồng hồ 100mm - Schott-Duran Cái Cái
407 213214109 Mặt kính đồng hồ đk 80mm Schott-Duran Cái Cái
408 213215208 Mặt kính đồng hồ đk 125mm Schott-Duran Cái Cái
409 286114204 Nút thủy tinh 10/19 Schott-Duran Cái Cái
410 286115406 Nút thủy tinh 14/23 Schott-Duran Cái Cái
411 286116008 Nút thủy tinh 18.8/26 Schott-Duran Cái Cái
412 286116608 Nút thủy tinh 24/29 Schott-Duran Cái Cái
413 286117407 Nút thủy tinh 29.2/32 Schott-Duran Cái Cái
414 286118103 Nút thủy tinh 45/40 Schott-Duran Cái Cái
415 286121808 Nút thủy tinh lục giác, NS 7.5/16 Schott-Duran Cái Cái
416 286122504 Nút thủy tinh lục giác, NS 10/19 Schott-Duran Cái Cái
417 286127802 Nút thủy tinh lục giác, NS 24/29 Schott-Duran Cái Cái
418 286129006 Nút thủy tinh lục giác, NS 29.2/32 Schott-Duran Cái Cái
419 290100909 Nắp nhôm cho ống nghiệm 16mm Schott-Duran Cái Cái
420 290101108 Nắp nhôm cho ống nghiệm 18mm Schott-Duran Cái Cái
421 292040209 Nút nhựa 7/16 Schott-Duran Cái Cái
422 292040303 Nút nhựa 10/19 Schott-Duran Cái Cái
423 292040406 Nút nhựa 12/21 Schott-Duran Cái Cái
424 292040603 Nút nhựa 14/23 Schott-Duran Cái Cái
425 292040706 Nút nhựa 19/26 Schott-Duran Cái Cái
426 292040809 Nút nhựa 24/29 Schott-Duran Cái Cái
427 292040903 Nút nhựa 29/32 Schott-Duran Cái Cái
428 299901307 Nắp vặn ống nghiệm PP có đệm GL 18 - Schott-Duran Cái Cái
429 292400806 Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 14 Schott-Duran Cái Cái
430 292401305 Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 25 Schott-Duran Cái Cái
431 292401905 Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 32 Schott-Duran Cái Cái
432 292270508 Nắp nhựa đỏ (plastic) có khoan lỗ, GL14 Schott-Duran Cái Cái
433 292270902 Nắp nhựa đỏ (plastic) có khoan lỗ, GL 25 Schott-Duran Cái Cái
434 292371202 Nắp silicon có khoan lỗ, GL 25 Schott-Duran Cái Cái
435 213960707 Ống đong thủy tinh 5ml Schott-Duran Cái Cái
436 213960801 Ống đong thủy tinh 10ml Schott-Duran Cái Cái
437 213961403 Ống đong thủy tinh 25ml (20ml) Schott-Duran Cái Cái
438 213961703 Ống đong thủy tinh 50ml Schott-Duran Cái Cái
439 213962408 Ống đong thủy tinh 100ml Schott-Duran Cái Cái
440 213963601 Ống đong thủy tinh 250ml Schott-Duran Cái Cái
441 213964409 Ống đong thủy tinh 500ml Schott-Duran Cái Cái
442 213965405 Ống đong thủy tinh 1000ml Schott-Duran Cái Cái
443 213966307 Ống đong thủy tinh 2000ml Schott-Duran Cái Cái
444 213954408 Ống đong thủy tinh thấp thành 500ml Schott-Duran Cái Cái
445 213955404 Ống đong thủy tinh thấp thành 1000ml Schott-Duran Cái Cái
446 216182408 Ống đong thủy tinh có nút nhựa 100ml 24/29 Schott-Duran Cái Cái
447 216183601 Ống đong thủy tinh có nút nhựa 250ml 24/29 Schott-Duran Cái Cái
448 216184409 Ống đong thủy tinh có nút nhựa 500ml 24/29 Schott-Duran Cái Cái
449 216185405 Ống đong thủy tinh có nút nhựa 1000ml 45/40 Schott-Duran Cái Cái
450 215704207 Ong đong calcium chlorine , có nắp đậy Schott-Duran Cái Cái
451 216011004 Ống ly tâm đáy tròn 12x100mm, 6ml Schott-Duran Cái Cái
452 216011107 Ống ly tâm đáy tròn 16x100mm, 12ml Schott-Duran Cái Cái
453 216011407 Ống ly tâm đáy tròn 24x100mm, 25ml Schott-Duran Cái Cái
454 216011707 Ống ly tâm đáy tròn 34x100mm, 50ml Schott-Duran Cái Cái
455 216012403 Ống ly tâm đáy tròn 40x115mm, 80ml Schott-Duran Cái Cái
456 216012609 Ống ly tâm đáy tròn 44x100mm, 80ml Schott-Duran Cái Cái
457 242630901 Ống ly tâm đáy nhọn 16x100mm, 12ml Schott-Duran Cái Cái
458 216111405 Ống ly tâm đáy nhọn 25ml, 24x100mm - Schott-Duran Cái Cái
459 216111705 Ống ly tâm đáy nhọn 50ml, 34x100mm - Schott-Duran Cái Cái
460 243451109 Ống hút thẳng chia vạch 1ml, class AS - Schott-Duran Cái Cái
461 243451709 Ống hút thẳng chia vạch 2ml, AS - Schott-Duran Cái Cái
462 243452302 Ống hút thẳng chia vạch 5ml, AS - Schott-Duran Cái Cái
463 243452902 Ống hút thẳng chia vạch 10ml, AS - Schott-Duran Cái Cái
464 243453401 Ống hút thẳng chia vạch 25ml, AS - Schott-Duran Cái Cái
465 243440609 Ống hút thẳng 0.5ml Schott-Duran Cái Cái
466 243441108 Ống hút thẳng 1ml Schott-Duran Cái Cái
467 243441605 Ống hút thẳng 2ml Schott-Duran Cái Cái
468 243442301 Ống hút thẳng 5ml Schott-Duran Cái Cái
469 243442901 Ống hút thẳng 10ml Schott-Duran Cái Cái
470 243443409 Ống hút thẳng 25ml Schott-Duran Cái Cái
471 243380109 Ống hút bầu 1ml, AS - Schott-Duran Cái Cái
472 243380203 Ống hút bầu 2ml, AS - Schott-Duran Cái Cái
473 243380709 Ống hút bầu 5ml, AS - Schott-Duran Cái Cái
474 243380803 Ống hút bầu 10ml, AS - Schott-Duran Cái Cái
475 243381208 Ống hút bầu 20ml, AS - Schott-Duran Cái Cái
476 243381405 Ống hút bầu 25ml, AS - Schott-Duran Cái Cái
477 243370108 Ống hút bầu 1ml Schott-Duran Cái Cái
478 243370202 Ống hút bầu 2ml Schott-Duran Cái Cái
479 243370708 Ống hút bầu 5ml Schott-Duran Cái Cái
480 243370802 Ống hút bầu 10ml Schott-Duran Cái Cái
481 243371704 Ống hút bầu 50ml Schott-Duran Cái Cái
482 231720365 Ống nghiệm không vành 10x75x0.60mm (766c/pack) Schott-Duran Cái Cái
483 261300302 Ống nghiệm có vành 10x75mm (100c/pack) Schott-Duran Cái Cái
484 261311608 Ống nghiệm không vành 16x130mm 17ml, thành dày có mark (100c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
485 261312107 Ống nghiệm không vành 16x160mm 21ml, thành dày có mark (100c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
486 261312304 Ống nghiệm không vành 18x180mm 32ml, thành dày có mark (100c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
487 261312604 Ống nghiệm không vành 20x150mm 34ml (100c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
488 261313309 Ống nghiệm không vành 25x150mm 55ml, thành dày có mark (50c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
489 261313609 Ống nghiệm không vành 25x200mm 70ml, thành dày có mark (50c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
490 261322305 Ống nghiệm không vành 18x180mm 30ml có chữ Schott-Duran Cái Cái
491 261313806 Ống nghiệm không vành 30x200mm 100ml (50c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
492 261302809 Ống nghiệm có vành 20x180mm 40ml (100c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
493 261102804 Ống nghiệm có vành 20x180mm 45ml (100c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
494 261103603 Ống nghiệm có vành 25x200mm 80ml (50c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
495 231751159 Ống nghiệm có nắp vặn đen 12x100mm 6ml (100c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
496 231751459 Ống nghiệm có nắp vặn đen 16x100mm 12ml (100c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
497 231752155 Ống nghiệm có nắp vặn đen 16x160mm 22ml (100c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
498 231752352 Ống nghiệm có nắp vặn đen 18x180mm 32ml (100c/hộp) Schott-Duran Cái Cái
499 261352151 Ong nghiệm nắp vặn PBT, 16x160mm 20ml có thể sử dụng trong thực phẩm, nắp đỏ Schott-Duran Cái Cái
500 286156903 Ong nối thẳng Cones, "rodaviss", NS 29.2/32 Schott-Duran Cái Cái
501 286214502 Nắp vặn kín có vòng đệm "rodaviss", NS 29 Schott-Duran Cái Cái
502 286230605 Ong nối của bình cầu có khóa Schott-Duran Cái Cái
503 286549609 Ong nối thẳng cổ vặn, "rodaviss", Sockets NS 29.2/32 Schott-Duran Cái Cái
504 242516107 Ong sinh hàn thẳng 14/23, 160mm Schott-Duran Cái Cái
505 242517206 Ong sinh hàn thẳng 29/32, 250mm Schott-Duran Cái Cái
506 242518108 Ong sinh hàn thẳng 24/29, 400mm Schott-Duran Cái Cái
507 242527207 Ong sinh hàn bóng 29/32, 250mm Schott-Duran Cái Cái
508 242527104 Ong sinh hàn bóng 29/32, 250mm Schott-Duran Cái Cái
509 242547106 Ong sinh hàn xoắn 24/29, 250mm Schott-Duran Cái Cái
510 242547209 Ong sinh hàn xoắn 29/32, 250mm Schott-Duran Cái Cái
511 242537208 Ong sinh hàn xoắn 29/32, 300mm Schott-Duran Cái Cái
512 242548205 Ong sinh hàn xoắn 29/32, 400mm
DURAN® Liebig condenser, with 2 screw-on plastic hose connections, NS 29/32, jacket length 400 mm
Schott-Duran Cái Cái
513 242558103 Ong sinh hàn xoắn 400mm, 2 nhám 24/29 Schott-Duran Cái Cái
514 242558206 Ong sinh hàn xoắn 400mm, 2 nhám 29/32 Schott-Duran Cái Cái
515 286251603 Ong tube thẳng cổ vặn, GL 14 Schott-Duran Cái Cái
516 286258808 Ong tube thẳng cổ vặn, GL 32 Schott-Duran Cái Cái
517 241303401 Co nhận 24/29 Schott-Duran Cái Cái
518 292550603 Ong nối thẳng nhựa PP, GL 14 Schott-Duran Cái Cái
519 292470504 Ong nối cong nhựa PP, GL 14 Schott-Duran Cái Cái
520 213414405 Phễu buecher 500ml - Schott-Duran Cái Cái
521 214015403 Phễu lắng Imhoff có chia vạch 1000ml Schott-Duran Cái Cái
522 241242008 Phễu nhỏ giọt hình trụ, có chia vạch, 50ml 19/26 Schott-Duran Cái Cái
523 241252009 Phễu nhỏ giọt hình trụ có cân bằng áp suất 50ml, 14/23 Schott-Duran Cái Cái
524 213313702 Phễu TT lọc dài phễu 150mm, 65mm dia. Schott-Duran Cái Cái
525 233513305 Phễu thủy tinh 55mm cuống 5mm Schott-Duran Cái Cái
526 233533307 Phễu thủy tinh 55mm cuống 150mm, 55mm Schott-Duran Cái Cái
527 233534603 Phễu thủy tinh 55mm cuống 150mm, 100 mm Schott-Duran Cái Cái
528 233513802 Phễu thủy tinh 70mm Schott-Duran Cái Cái
529 233514104 Phễu thủy tinh 80mm Schott-Duran Cái Cái
530 233514601 Phễu thủy tinh 100mm Schott-Duran Cái Cái
531 213515108 Phễu thủy tinh 120mm Schott-Duran Cái Cái
532 213515708 Phễu thủy tinh 150mm Schott-Duran Cái Cái
533 242941704 Phễu chiết quả lê khoá TT 50ml không chia vạch 14/23 Schott-Duran Cái Cái
534 242942409 Phễu chiết quả lê khoá TT 100ml không chia vạch 14/23 Schott-Duran Cái Cái
535 242913608 Phễu chiết hình cầu khoá TT 250ml không chia vạch 24/20 Schott-Duran Cái Cái
536 242943602 Phễu chiết quả lê khoá TT 250ml không chia vạch Schott-Duran Cái Cái
537 242944401 Phễu chiết quả lê khoá TT 500ml không chia vạch Schott-Duran Cái Cái
538 242945406 Phễu chiết quả lê khoá TT 1000ml không chia vạch Schott-Duran Cái Cái
539 257104303 Bộ lọc vi sinh (bình tgiác có vòi 500ml + vòng nôi cao su + bệ phểu + cốc lọc) Schott-Duran Cái Cái
540 258513106 Cốc lọc G1 (100-160um) đk 46mm, 50ml Schott-Duran Cái Cái
541 258513209 Cốc lọc G2 (40-100um), đk 46mm, 50ml Schott-Duran Cái Cái
542 258513303 Cốc lọc G3 (16-40um), đk 46mm, 50ml Schott-Duran Cái Cái
543 258511405 Cốc lọc G4 (10-16um), đk 28mm, 15ml Schott-Duran Cái Cái
544 258512401 Cốc lọc G4 (10-16um), đk 36mm, 30ml Schott-Duran Cái Cái
545 258513406 Cốc lọc G4 (10-16um), đk 46mm, 50ml Schott-Duran Cái Cái
546 243161604 Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 27mm Schott-Duran Cái Cái
547 243162206 Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 34mm Schott-Duran Cái Cái
548 243162609 Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 41mm Schott-Duran Cái Cái
549 243163202 Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 50mm Schott-Duran Cái Cái
550 292012104 Vòng nối của Phễu lọc vi sinh Schott-Duran Cái Cái
551 251510003 Đĩa lọc G.0, D.10mm Schott-Duran Cái Cái
552 251520107 Đĩa lọc G.1, D.20mm Schott-Duran Cái Cái
553 251525105 Đĩa lọc G.1, D.25mm Schott-Duran Cái Cái
554 251530108 Đĩa lọc G.1, D.30mm Schott-Duran Cái Cái
555 251540109 Đĩa lọc G.1, D.40mm Schott-Duran Cái Cái
556 251570103 Đĩa lọc G.1, D.70mm Schott-Duran Cái Cái
557 251530202 Đĩa lọc G.2, D.30mm Schott-Duran Cái Cái
558 251510303 Đĩa lọc G.3, D.10mm Schott-Duran Cái Cái
559 251520304 Đĩa lọc G.3, D.20mm Schott-Duran Cái Cái
560 251525302 Đĩa lọc G.3, D.25mm Schott-Duran Cái Cái
561 251530305 Đĩa lọc G.3, D.30mm Schott-Duran Cái Cái
562 251540306 Đĩa lọc G.3, D.40mm Schott-Duran Cái Cái
563 251570309 Đĩa lọc G.3, D.70mm Schott-Duran Cái Cái
564 251560008 Đĩa lọc xốp, Por.0, D 60mm Schott-Duran Cái Cái
565 251550101 Đĩa lọc xốp, Por.1, D 50mm Schott-Duran Cái Cái
566 251550307 Đĩa lọc xốp, Por.3, D 50mm Schott-Duran Cái Cái
567 258520204 Phễu lọc G2 (40-100um), đk 35mm, 50ml Schott-Duran Cái Cái
568 258521209 Phễu lọc G2 (40-100um), đk 45mm, 75ml Schott-Duran Cái Cái
569 258522205 Phễu lọc G2 (40-100um), đk 60mm, 125ml Schott-Duran Cái Cái
570 258521303 Phễu lọc G3 (16-40um), đk 45mm, 75ml Schott-Duran Cái Cái
571 258522308 Phễu lọc G3 (16-40um), đk 60mm, 125ml Schott-Duran Cái Cái
572 258523304 Phễu lọc G3 (16-40um), đk 95mm, 500ml Schott-Duran Cái Cái
573 258524309 Phễu lọc G3 (16-40um), đk 120mm, 1000ml Schott-Duran Cái Cái
574 258520401 Phễu lọc G4 (10-16um), đk 35mm, 50 ml Schott-Duran Cái Cái
575 258521406 Phễu lọc G4 (10-16um), đk 45mm, 75ml Schott-Duran Cái Cái
576 258522402 Phễu lọc G4 (10-16um), đk 60mm, 125ml Schott-Duran Cái Cái
577 258523407 Phễu lọc G4 (10-16um), đk 95mm, 500ml Schott-Duran Cái Cái
578 258524403 Phễu lọc G4 (10-16um), đk 120mm, 1000ml Schott-Duran Cái Cái
579 258520504 Phễu lọc G5 (1.0-1.6um), đk 35mm, 50ml Schott-Duran Cái Cái
580 258521509 Phễu lọc G5 (1.0-1.6um), đk 45mm, 75ml Schott-Duran Cái Cái
581 258523501 Phễu lọc G5 (1.0-1.6um) đk 95mm, 500ml Schott-Duran Cái Cái
582 247205001 Phễu lọc 250ml với vòng PP và seal FKM Schott-Duran Cái Cái
583 286336606 Vòng nối cổ bình cầu, POM, NS 29 Schott-Duran Cái Cái
584 292011408 Vòng nối cuả phễu lọc 26mm Schott-Duran Cái Cái
585 292012601 Vòng nối cuả phễu lọc 41mm Schott-Duran Cái Cái
586 292013109 Vòng nối cuả phễu lọc 49mm Schott-Duran Cái Cái
587 292023907 Vòng đệm Guko cho phễu lọc 76mm Schott-Duran Cái Cái
Bộ chưng cất tinh dầu Schott-Duran Cái Cái
Bộ thử Assen Schott-Duran Cái Cái
CỐC THỦY TINH
Chi tiết

CỐC THỦY TINH

PHIỄU LỌC CHÂN KHÔNG
Chi tiết

PHIỄU LỌC CHÂN KHÔNG

ỐNG ĐONG
Chi tiết

ỐNG ĐONG

BÌNH TAM GIÁC
Chi tiết

BÌNH TAM GIÁC

CHAI TRUNG TÍNH
Chi tiết

CHAI TRUNG TÍNH

CHAI VIALS
Chi tiết

CHAI VIALS

BÌNH ĐỊNH MỨC 01
Chi tiết

BÌNH ĐỊNH MỨC 01

BURETTE TỰ ĐỘNG
Chi tiết

BURETTE TỰ ĐỘNG

MÁY ĐẾM HỒNG CẦU - BẠCH CẦU
Chi tiết

MÁY ĐẾM HỒNG CẦU - BẠCH CẦU

ỐNG LY TÂM THỦY TINH CÓ CHIA VẠCH
Chi tiết

ỐNG LY TÂM THỦY TINH CÓ CHIA VẠCH

BÌNH CHIẾT QUẢ LÊ
Chi tiết

BÌNH CHIẾT QUẢ LÊ

PHIỄU LỌC THỦY TINH
Chi tiết

PHIỄU LỌC THỦY TINH

PHIỄU THỦY TINH
Chi tiết

PHIỄU THỦY TINH

ĐĨA PETRI
Chi tiết

ĐĨA PETRI